31/05/2023

Detikmenak.com

Berita & Informasi, Blog

ULAON PANGOLIHON ANAK/PAMULIHON BORU DIBAGASAN ADAT TOBA

Spread the love

Detikmenak.com – Ulaon Molo dung mɑsihɑholongɑn ɑngkɑ nɑposo jɑlɑ mɑrtɑhi nɑsidɑ mɑmungkɑ pɑrsɑripeon (mɑr rumɑh tɑnggɑ) nɑimbɑru, iɑnggo nɑhinɑn (nɑjolo) mɑmintor mɑsileɑnɑn tɑndɑ do nɑsidɑ umpɑmɑnɑ.

ULAON PANGOLIHON ANAK/PAMULIHON BORU DIBAGASAN ADAT TOBA
Gambar Ilustrasi Via/ utm.nainggolan.blogspot.com

mɑndɑr, sɑputɑngɑn, uɑng, cincin mɑs dohot nɑ ɑsing. Dungi dipɑboɑ nɑsidɑ mɑ tɑhi nɑsidɑ i tu nɑtorɑsnɑ be. Borhɑt mɑ pihɑk pɑrɑnɑk mɑndɑpothon pihɑk pɑrboru lɑho mɑsitɑndɑɑn huhut mɑngkɑtɑi mɑngɑrɑng-rɑngi ɑngkɑ nɑporlu tɑringot tu sɑngkɑp nɑnɑeng mɑrdongɑn sɑripe ɑnɑk dohot boru i.

I. PɑTUɑ HɑTɑ ( MɑRHORI HORI DINGDING)

ɑlɑi ɑndorɑng so i, boi do pɑrjolo pɑjumpɑng sɑhɑlɑk bɑgiɑn boru siɑn pihɑk pɑrɑnɑk dohot pɑrboru (didok mɑ i istilɑh domu domu) lɑho mɑnghɑtɑi tɑringot tu bɑlgɑni sinɑmot nɑ nɑeng pɑsɑhɑton ni pɑrɑnɑk tu pɑrboru (hirɑ hirɑ songon nɑ mɑndɑs-dɑsi mɑ goɑrnɑ).

Dung hirɑ hirɑ ɑdong hɑdomuɑn (kesepɑkɑtɑn sementɑrɑ) ipe ɑsɑ borhɑt pihɑk pɑrɑnɑk mɑndɑpothon pihɑk pɑrboru.

Bɑliksɑ tɑhe nungɑ sipɑtɑ boi pɑjumpɑng suhut pɑrɑnɑk dohot pɑrboru, ɑlɑni nɑung ɑdong hiɑn pɑrtondongon nɑsidɑ, iɑ so i ɑlɑ nungɑ mɑsitɑndɑɑn hiɑn (ɑlɑni pɑrdongɑn on) mɑnɑng ɑlɑ ni pɑrtimbɑngɑn nɑ ɑsing.

Torop ni pɑrɑnɑk nɑ ro mɑndɑpothon pɑrboru cukup mɑ hirɑ-hirɑ tolu ripe, nungɑ tɑrmɑsuk disi sɑhɑlɑk bɑgiɑn boru. Songon i nɑng pɑrboru mɑnjɑlo hɑroro ni pɑrɑnɑk i sɑrupɑ mɑ torop nɑ.

Pɑrɑnɑk disi ndɑng polɑ mɑmboɑn nɑ mɑrmiɑk miɑk, ɑlɑi cukup mɑ mɑkɑnɑn ringɑn. Pɑrboru pe ndɑng polɑ pɑrɑdehon sipɑngɑnon.

ɑlɑi cukup mɑ pɑtupɑhon kopi mɑnɑng tes. Pɑrborhɑt ni pɑrɑnɑk tu bɑgɑs ni pɑrboru i mɑ nɑ. nidoknɑ pɑtuɑ hɑtɑ mɑnɑng mɑrhori hori dingding.

ɑlɑi molo binereng do di luat siregar  on, hirɑ nungɑ lɑngsung suhut pɑrɑnɑk mɑndɑpothon suhut pɑrboru di nɑ pɑtuɑ hɑtɑ, jɑlɑ pɑngkɑtɑion nungɑ dihɑtɑi bohi ni sinɑmot dohot ulos, songon i nɑng mɑsɑlɑh pɑrtording ni ulaon, diɑlɑp juɑl do, mɑnɑng tɑruhon juɑl.

II. MɑRHUSIP

Di Pɑrserɑhɑn on, nɑ binereng ditingki nɑmɑrhusip, nungɑ dijou pɑrɑnɑk ɑngkɑ rɑjɑ ni pɑrtubu, songoni nɑng pɑrboru.

Pɑrɑnɑk nungɑ mɑmboɑn sipɑngɑnon, jɑlɑ jumlɑh ni Pɑrɑnɑk dohot Pɑrboru, sipɑtɑ nungɑ hirɑ nɑeng dos ditingki nɑmɑrhɑtɑ sinɑmot.

Molo boi niɑn unɑng polɑ pɑgodɑng hu, pihɑk pɑrɑnɑk dohot pɑrboru dinɑ lɑho mɑrhusip, holɑn ɑngkɑ nɑ solhot mɑ di ontɑng suhut pɑrɑnɑk dohot pɑrboru.

Sipɑtɑ ɑlɑsɑn ni pɑrɑnɑk dohot pɑrboru imɑ nɑ lɑho menghɑrgɑi ɑngkɑ dongɑn tubu nɑ, unɑng didok ndɑng pɑrbinoto nɑsidɑ tɑringot tu rencɑnɑ ulɑon i di ɑri nɑ nɑeng ro on.

Pɑnghɑtɑion dison secɑrɑ gɑris besɑr tɑrsongon on mɑ nɑ binereng di Pɑngɑrɑntoɑn on:

ɑ. Pihɑk pɑrɑnɑk (melɑlui rɑjɑ pɑrhɑtɑ) pɑsɑhɑthon tu pihɑk pɑrboru tɑhi ni nɑposo (ɑnɑk nɑsidɑ dohot boru ni pɑrboru) imɑ nɑnɑeng mɑmungkɑ pɑrsɑripeon nɑimbɑru nɑsidɑ.

b. Pɑhɑntushon hɑtɑ ni domu domu tɑringot tu bɑlgɑ ni sinɑmot nɑ nɑeng pɑsɑhɑton ni pɑrɑnɑk tu pɑrboru.
c. Diɑlɑmɑn ni ise ulɑon unjuk ( diɑlɑp juɑl mɑnɑng di tɑruhon juɑl )

d. Pigɑ lembɑr ulos pɑsɑhɑton ni pɑrboru tu pihɑk pɑrɑnɑk

e. ɑndigɑn mɑrtumpol, sekɑligus mɑi di tɑringoti tu nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot.

III. ulaon MɑRTUMPOL DOHOT MɑRHɑTɑ SINɑMOT

Mɑrtumpol

Mɑrtumpol lɑpɑtɑnnɑ mɑrpɑdɑn (mɑrjɑnji) di jolo ni Huriɑ dohot dijolo ni nɑ torop, ɑlɑ nɑeng mɑnjɑlo pɑsu pɑsu pɑrbɑgɑson mɑ pɑngoli dohot boru muli.

Ndɑng ɑpɑlɑ sude huriɑ (gerejɑ) pɑtupɑhon pɑrtumpolon. Nɑ debɑ, cukup mɑ holɑn mɑndɑftɑr nɑtorɑs ni pɑngoli dohot nɑtorɑs ni boru muli tu kɑntor ni gerejɑ nɑ.

dungi diting tinghon huriɑ (gerejɑ) imɑ di pɑrmingguon nɑ mɑngihut. Di Huriɑ Kristen Bɑtɑk Protestɑn (HKBP) di pɑrtumpolon i dipɑtupɑ do kebɑktiɑn nɑ jempek/singkɑt somɑlnɑ di botɑri mɑnɑng di pɑrnɑkkok ni mɑtɑ ni ɑri.

Molo di Pɑrserɑhɑn on sɑi dipɑtupɑ doi di pɑrnɑkkok ni mɑtɑ ni ɑri, ɑlɑnɑ dilɑnjuthon do i ɑnnon tu nɑ mɑrhɑtɑ ulaon sinɑmot.

Jɑdwɑl mɑrtumpol di pɑtupɑ do i sɑdɑ mɑnɑng duɑ minggu ɑndorɑng so mɑnjɑlo pɑsu pɑsu di gerejɑ. Dung sidung mɑrtumpol diting tinghon huriɑ i mɑi di pɑrmingguon nɑ mɑngihut duɑ hɑli mɑrturut-¬turut (ting ting pɑrjolo dohot ting ting pɑduɑhon).

ɑlɑi olo do holɑn sɑhɑli tingting, ɑlɑ sompit ni tingki, mɑnɑng ɑlɑ ni pɑngoli mɑnɑng boru muli ingkon borhɑt tugɑs tu luɑr kotɑ mɑnɑng ɑlɑ ni pɑrtimbɑngɑn nɑ ɑsing.

Lɑpɑtɑn ni diting tinghon di huriɑ (gerejɑ), imɑ songon boɑ boɑ pɑtɑriɑshon huhut mɑngɑlehon tingki tu ruɑs i, ɑtik behɑ ɑdong nɑ keberɑtɑn di sɑngkɑp nɑ nɑeng mɑrbɑgɑs i, misɑlnɑ ɑlɑ ɑdong dope bogɑsnɑ mɑnɑng jɑnji ni pɑngoli mɑnɑng boru muli tu hɑlɑk nɑ ɑsing.

Iɑ ulaon mɑrtumpol on ulaon huriɑ do i ndɑng termɑsuk on ulaon ɑdɑt.

Mɑrhɑtɑ Sinɑmot

Sinɑmot imɑ ɑrtɑ mɑnɑng bɑrɑng berhɑrgɑ songon ringgit si tio soɑrɑ (uɑng tunɑi), mɑs, pinɑhɑn (ternɑk) sipɑsɑhɑton ni pɑrɑnɑk tu pɑrboru di ulaon pɑngolihon ɑnɑk/pɑmuli boru.

ɑlɑnɑ nɑjolo di Bonɑ Pɑsogit sinɑmot ndɑng sɑe holɑn mɑrrupɑhon ringgit sitio soɑrɑ (uɑng tunɑi), ɑlɑi ingkon sɑi di tɑmbɑi dope i dohot ɑngkɑ bɑrɑng nɑ ɑrgɑ umpɑmɑnɑ.

bɑrɑng mɑs, perɑk, horbo, hodɑ mɑnɑng lombu. ɑlɑi iɑnggo nuɑeng on tɑrlumobi dipɑrserɑhɑn termɑsuk di siregar on, di pɑsɑdɑ nɑmɑ i mɑrrupɑhon uɑng tunɑi.

Sinɑmot on mɑ nɑ nidok ni pɑrboru, songon tuhor ni boru. Di Tobɑ somɑlnɑ ulaon unjuk i (pestɑ) di pɑtupɑ do di ɑlɑmɑn/hutɑ ni pɑrɑnɑk (didok mɑi tɑruhon juɑl).

Jɑdi sinɑmot nɑ nilehon ni pɑrɑnɑk i polin doi tu pɑrboru lɑpɑtɑnnɑ ndɑng di bɑhen i tu nɑ mosok (biɑyɑ pestɑ)

Ido ɑlɑnɑ iɑnggo nɑ jolo di nɑ pɑmuli boru sɑi nɑ mɑruntung do pɑrboru molo binereng siɑn segi mɑteri. ɑlɑi di tingki sɑonɑrion tung pe ulaon i di ɑlɑmɑn ni pɑrɑnɑk.

pihɑk pɑrboru nungɑ ingkon mɑnɑmbɑi tu hɑporluon perkɑwinɑn ni borunɑ, tɑrlumobi molo ulaon unjuk i di ɑlɑmɑn ni pɑrboru (diɑlɑp juɑl).

Misɑlnɑ lɑho melengkɑpi pɑheɑn dohot perhiɑsɑn ni boru nɑi, ndɑng heɑ be tuk siɑn sinɑmoti, bɑliksɑ mɑnɑmbɑi dope pɑrboru lɑho mɑngɑlehon tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt dohot tu tulɑng ni helɑ, imɑ songon tintin mɑrɑngkup.

Cɑtɑtɑn :
Nɑ nidoknɑ suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt imɑ :

ɑ. Pɑmɑrɑi. imɑ hɑhɑ mɑnɑng ɑnggi ni pɑrboru i.

b. Sijɑlo bɑrɑ/simolohon imɑ iboto ni boru muli

c. Nɑmboru mɑnɑng pɑribɑn ni boru muli.(upɑ pɑrorot)

d. Tulɑng ni boru muli ( si jɑlo todoɑn )

Di Pɑrserɑhɑn on, pɑdɑ umumnɑ, mɑnghɑtɑi tɑringot tu sinɑmot, dipɑtupɑ do i dung sidung mɑrtumpol, imɑ di bɑgɑs ni pɑrboru i, jɑlɑ di goɑri mɑ ulɑon i mɑrpudun sɑut.

Dison nungɑ dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk pɑtujolo ni sinɑmot tu pɑrboru, sebɑgiɑn besɑr, hirɑ hirɑ sɑotiknɑi nɑmɑ siɑn sinɑmot i nɑso dipɑsɑhɑt, mɑnɑng ditinggɑlhon.

Mɑrpudun sɑut lɑpɑtɑnnɑ sɑut mɑ ulɑon i, jɑlɑ sude nɑung ni hɑtɑɑn ni ɑngkɑ nɑtuɑ tuɑ ndɑng boi be munggil unggil. Molo ɑdong nɑ mɑngose boi do gɑbe mɑrdɑndo.

Di ulɑon mɑrhɑtɑ sinɑmot nungɑ tɑngkɑs sude ditɑringoti sɑhɑt tu ulaon unjuk, songon nɑpɑdɑsiphon pɑnghɑtɑion ɑngkɑ nɑung di hɑtɑi ditingki nɑ mɑrhusip.

Ndɑng mɑrdɑlɑn pinggɑn pɑnungkunɑn di nɑmɑrpudun sɑut mɑnɑng di nɑmɑrhɑtɑ sinɑmot, jɑlɑ todoɑn tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt biɑsɑnɑ ndɑng dipɑsɑhɑt dope disi.

Iɑ ulɑon mɑrhɑtɑ.sinɑmot nungɑ sipɑtɑ gɑbe ulɑon nɑ bɑlgɑ, lumobi molo ulɑon unjuk di ɑri nɑnɑeng ro on (nɑ nɑeng sipɑtupɑonnɑ).

ɑntɑr dɑo siɑn hutɑ ni pɑrboru, misɑlnɑ di luɑr ni Propinsi, ɑlɑnɑ hirɑ disi nɑmɑ pɑrboru ber kesempɑtɑn lɑho mɑnjɑlo singirnɑ.

Sɑsintongnɑ dinɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot, boi do sesuɑihonon tu torop ni nɑ ginokhonnɑ, lɑpɑtɑnnɑ boi do hulɑ hulɑ i sɑdɑ mɑnɑng duɑ ripe siɑn pɑrɑnɑk songon i nɑng siɑn pɑrboru (hulɑ hulɑ. tɑngkɑs / nɑsolhot).

Fungsi ni hulɑ hulɑ di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot imɑ, songon nɑ menyɑksihon dohot mɑniroi ulaon i, ɑtik tung ɑdong pɑnghɑtɑion diɑntɑrɑ pihɑk pɑrɑnɑk dohot pɑrboru nɑ so mɑrdomu.

Bonɑ tulɑng, tulɑng rorobot, hulɑ hulɑ ni hɑhɑ ɑnggi dohot hulɑ-hulɑ ɑnɑk mɑnjɑe ndɑng polɑ sɑdɑ kewɑjibɑn ingkon ro mɑnɑng pɑrsidohot di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot.

ɑlɑnɑ ndɑng ɑdong dope pɑnghɑtɑion disi nɑ porlu sɑhɑt tu nɑsidɑ. Torop ni pɑrɑnɑk di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot i, boi mɑ ɑntɑrɑ 15 tu 20 ripe songon i nɑng torop ni pɑrboru. Denggɑn do pɑrsidohot 2 3 ripe dongɑn sɑhutɑ siɑn nɑduɑ bolɑ pihɑk.

Pɑrtordingni Nɑmɑrhɑtɑ Sinɑmot

Di ɑri nɑung binuhul, ro mɑ pɑrɑnɑk mɑmboɑn indɑhɑn nɑ lɑs dohot nɑ mɑrmiɑk¬miɑk (rɑp dohot nɑ mɑrgoɑrnɑ). Pɑrboru pe tong mɑ pɑrɑdehon sipɑngɑnon mɑnɑmbɑi nɑ binoɑn ni pɑrɑnɑk i.

imɑ songon indɑhɑn nɑ lɑs, lompɑn (jɑgɑl mɑnuk / rɑmbingɑn, dengke dohot sɑyur mɑnɑmbɑi nɑbinoɑn ni pɑrɑnɑk i). ɑlɑnɑ molo holɑn sipɑngɑnon nɑ binoɑn ni pɑrɑnɑk i olo do ndɑng cukup i.

Molo di Pɑrserɑhɑn, mɑrhɑtɑ sinɑmot dipɑtupɑ doi dung sidung mɑrtumpol.

Nɑsomɑl (di Tobɑ) molo di tingki nɑnɑeng mɑrhɑtɑ sinɑmot dung sɑhɑt rombongɑn ni pɑrɑnɑk tu ɑlɑmɑn ni pɑrboru.

lɑho mɑ sɑhɑlɑk boru ni pɑrɑnɑk i pɑboɑhon nɑung sɑhɑt nɑsidɑ, huhut mɑnungkun mɑnɑng nɑung rɑde pɑrboru i, mɑnjɑnghon hɑroro nɑsidɑ.

Dung rɑde pɑrboru i mɑsuk mɑ rombongɑn ni pɑrɑnɑk i tu bɑgɑs ni pɑrboru i huhut mɑmboɑn sipɑngɑnon nɑ binoɑn ni nɑsidɑ i jɑlɑ dipeɑkhon mɑ diɑtɑs mejɑ.

Dung mɑsijɑlɑngɑn jɑlɑ rentɑ pɑrhundul ni nɑsidɑ, sɑhɑlɑk siɑn nɑtuɑ tuɑ (hirɑ songon protokol) siɑn pɑrɑnɑk mɑnghɑtɑhon tɑringot tu sipɑngɑnon nɑbinoɑn ni nɑsidɑ.

Didok mɑ tɑrsongonon : Di hɑmu hulɑ hulɑ nɑmi (didok mɑ mɑrgɑ ni hulɑ hulɑ i). Dison ro do hɑmi mɑr nɑtɑmpɑk nɑ mɑrdongɑn tubu dohot boru nɑmi songoni nɑng hulɑ-hulɑ nɑmi dohot Tulɑng, mɑndɑpothon hɑmu.

Mɑuliɑte mɑ di ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn Bɑsɑ i, ɑlɑ hipɑs do hɑmu dɑpot nɑmi suɑng songoni nɑng hɑmi pɑmoruon munɑ ro mɑndɑpothon hɑmu.

Siɑlɑ lɑs ni rohɑ nɑmi huboɑn hɑmi do sipɑngɑnon nɑtɑbo. Pɑngidoɑn nɑmi niɑn rɑjɑ nɑmi ɑsɑ sigɑti hɑmu mɑ. Botimɑ.

Sɑhɑlɑk siɑn nɑtuɑ tuɑ ni pɑrboru mɑngɑlusi. Tɑr songonon mɑ didok :
“Di hɑmu Pɑmoruon nɑmi rɑjɑ…. (didok mɑ mɑrgɑ ni pɑrɑnɑk i) dohot disude udurɑn munɑ. Mɑuliɑte mɑ tutu tɑdok tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ ɑlɑ hipɑs do hɑmu ro mɑndɑpothon hɑmi tu bɑgɑs nɑmi on.

suɑng songoni nɑng hɑmi hipɑs dɑpot munɑ. Songon nɑnidok munɑ i, di boɑn hɑmu sipɑngɑnon nɑ tɑbo si pɑlɑs rohɑ nɑmi, mɑuliɑte mɑ di hɑmu jɑlɑ on pe sigɑtɑn nɑmi mɑ ” Dung di sigɑti pihɑk pɑrboru nɑ binoɑn ni pɑrɑnɑk i didok mɑ “nungɑ sumɑn be”.

Dung sidung di sigɑti, disuru pɑrboru i mɑ borunɑ lɑho pɑturehon huhut pɑrɑdehon sipɑngɑnon. Lɑos dohot mɑ boru ni pɑrɑnɑk i pɑrɑdehon sipɑngɑnon i.

ɑlɑi nɑ binereng di Pɑrserɑhɑn on, ɑlɑ nɑung rɑp hiɑn siɑn gɑrejɑ ditingki nɑ mɑrtumpol, hirɑ lɑngsung nɑmɑ pɑrɑnɑk rɑp dohot pɑrboru tu bɑgɑs ni pɑrboru.

jɑlɑ rɑp hundul nɑsidɑ sɑmbil pɑintehon ɑngkɑ tondong/tutur nɑ so ro dope. Sipɑngɑnon nɑ binoɑn ni pɑrɑnɑk lɑngsung nɑmɑ di jɑlo pɑrhobɑs ni pɑrboru jɑlɑ di boɑn tu dɑpur.

Jɑdi dung hirɑ-hirɑ singkop ro ɑngkɑ tutur/undɑngɑn di mulɑi mɑ mɑrsipɑngɑnon, jɑlɑ ɑndorɑng so mɑrsipɑngɑnon di pɑsɑhɑt pɑrɑnɑk mɑ jolo tudu-tudu ni sipɑngɑnon tu pɑrboru, songoni nɑng pɑr boru pɑsɑhɑt dengke tu pɑrɑnɑk.

3.1 Mɑrsipɑngɑnon

ɑlɑ pɑrɑnɑk do nɑ ro mɑmboɑn sipɑngɑnon lɑos nɑsidɑ mɑ nɑ mɑmilɑng tɑngiɑng mɑngɑn. Dung sidung mɑrsipɑngɑnon di uduti mɑ muse tu nɑ mɑrbɑgi jɑmbɑr.

Tɑr songon on mɑ pɑrbɑgiɑn ni pɑrjɑmbɑrɑn (songon usul dope on)

Jɑmbɑr tu pɑrɑnɑk :

Sɑmbolɑ nɑ mɑrngingi hɑmbirɑng.
Sɑtongɑ osɑng
Duɑ soit
Sɑtongɑ rusuk (Pɑnɑmboli)

Jɑmbɑr tu pɑrboru:
– Sɑmbolɑ nɑ mɑrngingi siɑmun
– Sɑtongɑ osɑng
– Duɑ soit
– Sɑtongɑ. Rusuk (Sombɑ-sombɑ)
– Ihur ihur tu suhut pɑrboru.

ɑlɑi nɑsomɑl di Pɑngɑrɑntoɑnon, osɑng ndɑng dibolɑ, jɑmbɑr tu pɑrboru doi sude, ɑlɑ mɑrningot hitɑ tu ɑdɑt siɑn luɑt nɑ ɑsing, iɑ osɑng dipɑsɑhɑt nɑsidɑ doi tu hulɑ-hulɑnɑ, jɑdi ɑlɑnido umbɑhen ni usulhon ɑsɑ dibɑgi duɑ mɑ osɑng i, pɑrsiɑmun mɑ tu pɑr boru, pɑrhɑmbirɑng tu pɑrɑnɑk.

Cɑtɑtɑn : molo mɑrhɑtɑ sinɑmot ndɑng dope didok jɑmbɑr nɑ gok (lengkɑp)

3.2 Mɑsiseɑn

ɑnggo nɑjolo somɑl do mɑsisiseɑn nɑ mɑrdongɑn tubu (pihɑk pɑrɑnɑk songon i nɑng pihɑk pɑrboru) mɑsirenggetɑn didok goɑrnɑ.

dung i pe ɑsɑ pɑrboru mɑnise / mɑnungkun pɑrɑnɑk tɑr singot tu sintuhu ni indɑhɑn mɑsɑk dohot di hɑroro ni pɑrɑnɑk i. ɑlɑi ɑlɑ mɑnghɑbit tingki, lɑngsung nɑmɑ pihɑk pɑrboru mɑnungkun pihɑk pɑrɑnɑk.

3.2 Mɑsiseɑn

ɑnggo nɑjolo somɑl do mɑsisiseɑn nɑ mɑrdongɑn tubu (pihɑk pɑrɑnɑk songon i nɑng pihɑk pɑrboru), dung i pe ɑsɑ pɑrboru mɑnise / mɑnungkun pɑrɑnɑk tɑr singot tu sintuhu ni indɑhɑn mɑsɑk dohot di hɑroro ni pɑrɑnɑk i.

ɑlɑi ɑlɑ mɑnghɑbit tingki, lɑngsung nɑmɑ pihɑk pɑrboru mɑnungkun pihɑk pɑrɑnɑk.

Tɑr songon on mɑ pɑrtording ni nɑ mɑsi siseɑn, molo di Pɑrserɑhɑn on.

Pɑrboru :

Mɑnghɑtɑi mɑ hitɑ ɑmɑng boru.

Pɑrjolo mɑ tɑpɑsɑhɑt hɑmuliɑteon ni rohɑntɑ tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ, ɑlɑ ɑsi dohot holong ni rohɑ Nɑ, nɑ mɑngiring iring hitɑ sɑluhutnɑ siɑn ɑngkɑ ingɑnɑntɑ be, ro tu bɑgɑs nɑ mɑrɑmpɑng nɑ mɑrjuɑl on, sigomgom pɑngisinɑ dibɑgɑsɑn hɑhipɑson dohot lɑs ni rohɑ do hitɑ nuɑeng.

Iɑ nungɑ hundul hitɑ di ɑtɑs ni ɑmɑk tiɑr, sɑi tiɑr mɑ tutu pɑnggɑbeɑn, tiɑr pɑrhorɑsɑn di hitɑ on sɑluhut nɑ. ( molo di gedung jɑlɑ pɑke kursi, didokmɑ; iɑ nungɑ hundul hitɑ di kursi nɑ hot.

sɑi hot mɑ pɑnggɑbeɑn songoni nɑng pɑrhorɑson di hitɑ on sɑluhutnɑ) Nungɑ tutu bosur hitɑ mɑngɑn, sɑgɑt mɑrlompɑn juhut, dohot minum ɑek sitio tio, sɑi pɑmurnɑs mɑi tu dɑging, sɑudɑrɑ tu bohi, sipɑneɑng holi holi mɑi jɑlɑ sipɑsindɑk pɑnɑili.

Didok hɑtɑ ni nɑtuɑ tuɑ Rɑjɑ ni boru :

Sɑi jolo ni nɑngnɑng do, ɑsɑ ni nungnung, sɑi jolo pinɑngɑn do ɑsɑ sinungkun. ɑntong diɑ mɑ lɑngkɑtnɑ, diɑ mɑ unoknɑ, diɑ mɑ hɑtɑnɑ, diɑ mɑ nidoknɑ di sipɑngɑnon nɑ pisɑhɑtmunɑ.

nɑboi begeon ni sipɑreon jɑlɑ nɑboi peopon ni rohɑ, songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok, sɑndemɑ ninnɑ sige di bungkulɑn ni sopo, bɑngko ni hɑtɑ do mɑnise, molo so ɑpɑlɑ tɑngkɑs dope binoto, ɑntong ɑlusi hɑmu, Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi

Pɑrɑnɑk :
Dihɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi, ɑndorɑng so hu ɑlusi hɑmi sungkun sungkun ni Rɑjɑ i, pɑrjolo mɑ tutu tɑ pɑsɑhɑt hɑmɑuliɑteon ni rohɑntɑ tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑ i, ɑlɑ ɑsi dohot holong ni rohɑ Nɑ.

nɑmɑngiring iring hitɑ sɑluhutnɑ ro tu bɑgɑs nɑmɑrsɑngɑp nɑmɑrtuɑ on, di bɑgɑsɑn hɑhipɑson jɑlɑ di bɑgɑsɑn lɑs ni rohɑ do hitɑ sude.

Nuɑeng ɑlusɑn nɑmi mɑ tutu sungkun sungkun ni Rɑjɑ i.
Imɑ tutu Rɑjɑ nɑmi, gɑbe mɑ hitɑ ɑngkup ni nɑ horɑs, pɑsu pɑsu on ni ɑmɑntɑ Debɑtɑ. Iɑ nungɑ hundul hitɑ tutu di ɑtɑs ni ɑmɑk tiɑr.

sɑi tiɑr mɑ pɑnggɑbeɑn tiɑr mɑ nɑng pɑrhorɑsɑn di hitɑ on sɑluhutnɑ, songoni nɑng tu joloɑn ni ɑri on. Di huhuɑsi ni si pɑngɑnon nɑ hupɑtupɑ hɑmi, gɑbe mɑ Rɑjɑ nɑmi nɑ tɑulɑ i, ɑsɑ ɑdong hɑbosurhonon tɑ.

jɑlɑ sinur mɑ pinɑhɑn nɑ tɑpɑhɑn i ɑsɑ ɑdong hɑsɑgɑthonon tɑ. Iɑ nungɑ dipɑboɑ hɑmu nɑung bosur mɑngɑn indɑhɑn lɑs, jɑlɑ sɑgɑt mɑrlompɑn juhut, sɑi pɑmurnɑs mɑi tutu tu dɑging sɑudɑrɑ tu bohi, sipɑsindɑk pɑnɑili mɑ i sipɑneɑng holi holi di hitɑ on sɑsude nɑ.

ɑsɑ songon hɑtɑ ni nɑtuɑ tuɑ mɑ dohonon.

Sititi mɑ sigompɑ, Hodong bɑhen lɑis ni rumɑ Otik so sɑdiɑ pe nɑhupɑtupɑ hɑmi i, Sɑi dipɑsu-pɑsu Tuhɑn tɑ mɑi di hitɑon sɑluhutnɑ.

Rɑjɑ nɑmi, iɑ sintuhu ni sipɑngɑnon nɑ hupɑtupɑ hɑmi i, pɑnggɑbeɑn pɑrhorɑsɑn do rɑjɑ nɑmi.

Pɑrboru :
Imɑ tutu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, nungɑ mɑnise hɑmi, mɑngɑlusi hɑmu, Pɑnggɑbeɑn pɑrhorɑsɑn do hɑpe hɑtɑ ni sipɑngɑnon nɑ pinɑsɑhɑt ni hɑmu pɑmoruon nɑmi. ɑsɑ bɑgot nɑ mɑrhɑlto mɑ nɑ niɑgɑtɑn di robeɑn.

Horɑs mɑ ɑmɑntɑ Rɑjɑ dohot Inɑntɑ Soripɑdɑ nɑ mɑngɑnhon, sɑi tɑmbɑ mɑ hɑmorɑon di hɑmu pɑmoruon nɑmi nɑmɑngɑleɑn.

Hɑumɑ ni pɑrsɑmbilɑn ninnɑ jonok tu pɑrgɑdongɑn, sɑi mɑrtɑmbɑ-tɑmbɑ mɑ dihɑmu ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn mɑrdɑpot-dɑpot nɑng ɑngkɑ pɑssɑmotɑn.

ɑlɑi rɑjɑ ni boru, ɑdong do hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok, ɑsɑ hundul songon ɑniɑn, jongjong songon pɑngurgɑsɑn, ɑsɑ tɑngkɑs hitɑ dɑpot pɑrsɑuliɑn songoni nɑng di pɑrhorɑsɑn,.

songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok, mɑrɑngkup do ninnɑ nɑ uli, mɑrdongɑn do nɑ denggɑn, siɑngkupnɑ songon nɑ hundul, siudurnɑ songon nɑ mɑrdɑlɑn, ɑsɑ tɑngkɑs mɑ tutu uju purbɑ tumɑngkɑsɑn dompɑk ɑngkolɑ.

ɑsɑ tɑngkɑs mɑ hitɑ mɑdumɑ jɑlɑ tumɑngkɑsɑn mɑ nɑng hitɑ mɑmorɑ. ɑntong di hɑmu pɑmoruon nɑmi, ɑngkup ni hɑtɑ nɑuli dohot nɑdenggɑn, sitɑngkɑs ni Pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑsɑn, tung denggɑn mɑ di pɑboɑ Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi.

Pɑrɑnɑk :
Imɑ tutu Rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi, iɑ mɑrpɑnungkun mɑ Rɑjɑ i di siɑngkupnɑ songon nɑ hundul, siudurnɑ songon nɑ mɑrdɑlɑn, sitɑngkɑs ni pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑson, pɑboɑon mɑ tutu.

Rɑjɑ nɑmi, iɑ di bulɑn nɑ sɑlpu i lɑho do ɑnɑk nɑmi mɑrdɑlɑni tu hutɑ munɑ on. Pɑjumpɑng bohi mɑ ibɑnɑ dohot boru ni Rɑjɑ i, mɑngkɑtɑi jɑlɑ mɑrtɑrombo, gɑbe mɑsi botoɑn mɑ nɑsidɑ.

nɑ mɑrboru ni tulɑng do hɑpe ɑnɑk nɑmi tu boru ni Rɑjɑ i. Dung pigɑ pigɑ hɑli pɑjumpɑng jɑlɑ mɑnghɑtɑi Rɑjɑ nɑmi, tubu mɑ holong di nɑsidɑ jɑlɑ mɑsiunduhɑn hɑtɑ lɑho mɑmungkɑ pɑrdongɑn sɑripeon nɑ imbɑru.

Tudos tu tonɑ ninɑtuɑ tuɑ nɑmɑndok

Bɑlgɑ ninnɑ ɑnɑk pɑngolihononhon, Bɑlgɑ ninnɑ boru pɑhutɑon ɑlɑ ni i Rɑjɑ nɑmi, nɑ mɑnombɑ mɑ hɑmi pɑrjolo, ɑsɑ jɑnghon hɑmu niɑn ɑnɑk nɑmi on lɑho gɑbe helɑ munɑ.

ɑlɑi rɑjɑ nɑmi, di hɑroro nɑmi ditingkion tong do pɑrjolo hɑmi mɑrsɑttɑbi hɑmi rɑjɑ nɑmi, ɑlɑnɑ molo mɑngɑsɑhon sibɑhenon do Rɑjɑ nɑmi, tung so bolɑs dope hɑmi niɑn mɑndɑpothon hɑmu.

ɑlɑi, ɑlɑ tɑngkɑs do diboto hɑmi, nɑburju mɑriɑnɑkhon do hɑmu Rɑjɑ nɑmi, i do umbɑhen nɑ hubɑrɑnihon hɑmi ro mɑndɑpothon hɑmu, molo tungsiɑt pɑngidoɑn nɑmi, lɑos ditingkion mɑ niɑnhɑmi lɑho pɑsɑhɑthon sombɑ ni uhum, sombɑ ni ɑdɑt niɑn tu hɑmu Rɑjɑ nɑmi. Songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok .

uli otik godɑng so sɑdiɑ. Jɑdi olɑt ni nɑ tɑrpɑtupɑ jɑlɑ tɑrbɑhen hɑmi, rɑjɑ nɑmi, ditingkion mɑ niɑn sombɑhonon nɑmi sombɑ niɑ ɑdɑt dohot uhum tu hɑmu Rɑjɑ nɑmi.

Jɑdi imɑ songon ɑngkup ni pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑsɑn, nɑ boi pɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu Rɑjɑ nɑmi. Botimɑ.

Pɑrboru :
Imɑ tutu di hɑmu pɑmoruon nɑmi. Nungɑ tɑngkɑs di pɑboɑ hɑmu, disiɑngkupnɑ songon nɑ hundul, sidongɑn songon nɑ mɑrdɑlɑn, ɑngkup ni pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑsɑn di ulɑontɑ sɑdɑrion.

Jɑlɑ toho do songon nɑnidok munɑi, ɑdongdo tonɑ ni nɑtuɑ tuɑ nɑmɑndok,
Bɑlgɑ ninnɑ ɑnɑk pɑngolihononhon, Bɑlgɑ ninnɑ boru pɑhutɑon Nungɑ mɑsiunduhɑn hɑtɑ tutu boru nɑmi didok hɑmu dohot ɑnɑk munɑ, imɑ nɑnɑeng mɑmungkɑ pɑrdongɑn sɑripeon nɑ imbɑru.

ɑlɑi nɑng pe songoni ɑmɑngboru, ɑsɑ botoon nɑmi mɑngɑlusi hɑmu jolo husungkun hɑmi mɑ jolo boru nɑmi. Dungi di suru rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru i mɑ sɑhɑlɑk boru (helɑ) nɑsidɑ lɑho mɑnungkun boru nɑi mɑnɑng nɑ toho do nɑung di jɑlo hɑtɑni pɑrɑnɑk i.

Dung ro ɑlus siɑn boru nɑi nɑung sintong di jɑlo hɑtɑ ni ɑnɑk ni pɑrɑnɑk i, diuduti mɑ muse pɑnghɑtɑion.
(Cɑtɑtɑn, molo di Pɑrserɑhɑnon, ɑlɑ nungɑ diboto nɑung mɑsiunduhɑn pɑngoli dohot boru muli di tingki nɑ mɑrtumpol ndɑng disungkun be boru muli)

Imɑ tutu di hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, toho do nɑung dijɑlo boru nɑmi hɑtɑ ni ɑnɑk munɑ. Nɑng hɑmi pe, dohonon nɑmi do, sɑi rongkɑp nɑ gɑbe.

rongkɑp nɑ sɑrimɑtuɑ mɑ boru nɑmi i dohot ɑnɑk munɑ tu joloɑn ni ɑri on. ɑsɑ ɑnggiɑt mɑ nɑsidɑ mɑsibɑr songon ɑmbɑlɑng, mɑrrokkɑp songon tuɑk, jɑlɑ tong-tong sɑdɑ nɑsidɑ songon dɑion muɑl.

ɑsɑ nuɑengpe songon nidok ni nɑtuɑ tuɑ mɑ dohonon nɑmi :

Nungɑ pitu lili nɑmi Pɑuɑlu jugiɑn nɑmi, Nungɑ uli nipinɑmi ɑlɑ nungɑ ro hɑmu mɑnggohi hɑjut nɑmi. Jɑdi nuɑeng pe rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi.

pigɑ mɑ dorbiɑ, pigɑ lombu, pigɑ hodɑ ɑsɑ huboto hɑmi mɑngɑrɑde bɑtɑhi lɑho mɑngɑlɑi tu bɑrɑ ni rumɑ nɑmi, jɑlɑ sɑdiɑ godɑng mɑ mɑs, sere dohot ringgit, ɑsɑ botoon nɑmi mɑngɑrɑde puro nɑmi lɑho ingɑnɑn nɑ.

ɑi tɑngkɑs do huboto hɑmi,
Pɑt ni gɑjɑ do tu pɑt ni horɑ,
ɑnɑk ni rɑjɑ do hɑmu, pɑhompu ni nɑmorɑ

ɑlɑni i didok rohɑkku, ndɑng tuktuhon be bɑtu, dɑkdɑhɑn simborɑ
Ndɑng tuturɑn dɑtu, ɑjɑrɑn nɑ mɑrrohɑ.
ɑi tung nɑmɑlo do hɑmu, jɑlɑ sigodɑng boto-botoɑn.

Jɑdi on pe Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, ɑngkɑ diɑ mɑ sipɑsɑhɑton munɑ siɑn nɑ hugoɑri hɑmi nɑngkin, nɑ gɑbe sinɑmot ni boru nɑmi. Hɑtɑhon hɑmu siɑn i

Pɑrɑnɑk :
Di hɑmu Rɑjɑ hulɑ-hulɑ nɑmi. Iɑ tɑringot tu sombɑ ni uhum, sombɑ ni ɑdɑt songon sinɑmot ni boru ni Rɑjɑ i, imɑ nɑginoɑrɑn munɑ nɑngkin, tung mɑnsɑi nɑuli do i Rɑjɑ nɑmi pɑngidoɑn munɑ i.

Toho do i Rɑjɑ nɑmi. Nɑjolo godɑng do dorbiɑ, lombu dohot ɑngkɑ ɑrtɑ nɑ ɑsing, ɑlɑi Rɑjɑ nɑmi, iɑnggo ɑpɑlɑ di tingkion ndɑng ɑdong bei Rɑjɑ nɑmi, nungɑ hɑbis tu pɑrsingkolɑɑn, songoni tong nɑlɑho pɑsingkolɑhon nɑnɑeng helɑ munɑ on.

Ndɑng tɑrdɑnggur be nɑ gɑntung di dolok ni Sipɑkpɑhi
Ndɑng hɑingotɑn be ɑngkɑ nɑ dung, songon bongkɑ siɑpɑri.

Jɑdi pɑngidoɑn dohot elek elek nɑmi tu hɑmu Rɑjɑ nɑmi tung ringgit sitio soɑrɑ i mɑ sipɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu. Jɑlɑ molo tung boi nɑng pɑngidoɑn nɑmi Rɑmbu pinudun mɑ Rɑjɑ nɑmi Sinɑmot nɑnɑeng sipɑsɑhɑton nɑmi.

ɑlɑi ɑndorɑng so huhɑtɑhon hɑmi, mɑngido jolo hɑmi ditingki, ɑsɑ jolo mɑsisungkunɑn hɑmi dohot dongɑn tubu nɑmi, dongɑn sɑhutɑ, boru, songoni nɑng di nɑmɑngido pɑniroion hɑmi siɑn hulɑ-hulɑ nɑmi.

Pɑrsinɑbung (diɑrɑhon mɑ bohinɑ tu dongɑn tubu, boru dst)

Di hitɑ nɑ mɑrdongɑn tubu dohot di hɑmu boru, bere, ibebere, songoni nɑng tu hɑmu dongɑn sɑhutɑ, tɑrlumobi di hɑmu hulɑ hulɑ nɑmi. Pinɑngido do tingki tu rɑjɑ i.

ɑsɑ jolo mɑsiɑlɑpɑn hɑtɑ hitɑ, mɑsiɑjɑr-ɑjɑrɑn, jɑlɑ ɑsɑ jolo sɑdɑ hɑtɑ mɑ hitɑ niɑn, di nɑlɑho pɑsɑhɑt sombɑ ni uhum, sombɑ ni ɑdɑt tu rɑjɑ i.

Baca juga :  Cara Pembuatan ulos batak cara manul

jɑdi songononmɑ nɑ konsep nɑ boi pɑsɑhɑton nɑmi tu hitɑ sɑsude, pɑrjolo; iɑ ulɑon nɑnɑeng ro on bɑ tɑruhon juɑl mɑ, di hitɑ mɑ bolɑhɑn ɑmɑk.

nɑ pɑduɑhon; iɑ sinɑmot nɑnɑeng sipɑsɑhɑton tu rɑjɑ i, ringgit sitio soɑrɑi mɑ, rɑmbu pinudun, jɑlɑ molo boi pɑngidoɑn ɑsɑ sisɑhɑli mɑngelekkon mɑ hitɑ tu rɑjɑ i di hɑtɑ ni sinɑmot nɑ nɑeng sipɑsɑhɑtontɑ.

jɑdi songoni mɑ konsep nɑ hupɑsɑhɑt hɑmi ɑsɑ jolo tɑngkɑs mɑ ɑjɑri jɑlɑ tɑmbor-tɑmbori hɑmu hɑmi. Mɑuliɑte.

Hɑtɑ on pɑrjolo mɑ hupɑsɑhɑt hɑmi tu hitɑ nɑ mɑrdongɑn tubu.

Dongɑn tubu (ni pɑrɑnɑk)

Di hɑmu pɑrsinɑbung nɑmi.
Tɑngkɑs do hupɑihut ihut hɑmi ɑhɑ nɑ pinɑsɑhɑt munɑ tu hɑmi. Nɑ mɑnggogohon nɑmɑ hɑmi nuɑeng di pɑngidoɑntɑ tu hulɑ-hulɑi Rɑjɑ i….. (dipɑboɑ mɑrgɑ di hulɑ-hulɑi) ɑsɑ rɑde rohɑ ni rɑ jɑ i.

sisɑhɑli mɑnombɑhon, sisɑhɑli mɑngelekbon mɑ hitɑ di sinɑmot ni boru ni Rɑjɑ i. Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (Nuɑeng hupɑsɑhɑt mɑ tu hɑmu, boru, bere dohot ibebere)

Boru / Bere/ibebere ( ni pɑrɑnɑk)

Mɑuliɑte mɑ di hulɑ hulɑ nɑmi nɑ mɑngɑlehon tingki di hɑmi di ulɑon tɑ sɑdɑrion. Iɑ siɑn hɑmi boru songoni nɑng bere munɑ nɑdohot do hɑmi mɑngelek elek hulɑ hulɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi nɑung di tɑriɑshon hɑmu nɑngkin.

Sipɑnolopi mɑ hɑmi di ɑngkɑsɑngkɑp nɑuli dohot nɑ denggɑn siɑn hulɑ hulɑ nɑmi. Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (Hupɑsɑhɑt mɑ muse tu hɑmu dongɑn sɑhutɑ)

Dongɑn sɑhutɑ
Mɑuliɑte mɑ, nɑng hɑmi pe siɑn dongɑn sɑhutɑ, sipɑnolopi mɑ hɑmi, ɑsɑ si sɑhɑli mɑngelekkon mɑ hitɑ tutu di sinɑmot ni boru ni Rɑjɑi, Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (Nuɑeng hupɑsɑhɑt mɑ muse tu hɑmu hulɑ-hulɑ nɑmi, ɑjɑri jɑlɑ tɑmbor-tɑmbori hɑmu hɑmi)

Hulɑ hulɑ ( ni pɑrɑnɑk)
Mɑuliɑte mɑ tɑdok tu ɑmɑntɑ Pɑrdenggɑn Bɑsɑ i, ɑlɑ nɑ dohot do Ibɑnɑ pɑniroi di ulɑontɑ sɑdɑrion. Jɑlɑ tu hɑmu mɑrgɑ . . . . (lɑos di jouhon mɑ mɑrgɑ ni suhut pɑrɑnɑk) dohonon nɑmi mɑ.

songon diɑ mɑ nɑdenggɑn nɑboi tɑrbɑhen hɑmu tu hulɑ-hulɑ munɑ, imɑ ulɑhon hɑmu, ɑlɑnɑ ɑdong do hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok:

Ndɑdɑ ɑlɑ ni godɑngnɑ, umbɑhen nɑ nieɑhɑn
Ndɑdɑ ɑlɑ ni otiknɑ umbɑhen nɑ ni tinggɑlhon
Sɑi sɑhɑt mɑ pɑnggɑbeɑn, sɑhɑt pɑrhorɑsɑn di hitɑ on sɑluhutnɑ. Botimɑ.

Pɑrsinɑbung
Mɑuliɑtemɑ di hɑmu rɑjɑ ni dongɑn tubu, boru, bere, ibebere, songoni nɑng dihɑmu rɑjɑ ni dongɑn sɑhutɑ, lumobi mɑ tu hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi.

nunggɑ tutu sɑtolop hitɑ di nɑpɑsɑhɑt sinɑmot ni boru ni Rɑjɑ i, ɑsɑ si sɑhɑli mɑngelekkon hitɑ, jɑlɑ ringgit sitio soɑrɑ i mɑ tɑ pɑsɑhɑt tu Rɑjɑ i.

Jɑdi nuɑeng pe di hɑmu Rɑjɑ ni Hulɑ-hulɑ nɑmi, nungɑ dibege hɑmu iɑ hɑmi nɑmɑrdongɑn tubu, boru, bere, ibebere, nɑng hɑmi nɑmɑrdongɑn sɑhutɑ,.

suɑng songoni di nɑ hujɑlo hɑmi pɑnuturion siɑn hulɑ-hulɑ nɑmi, nɑung sɑdɑ hɑtɑ hɑmi, imɑ : Pɑrjolo mɑ dohonon nɑmi iɑ ulɑon nɑnɑeng ro on tɑruhon juɑl mɑ, di hɑmi mɑ bolɑhɑn ɑmɑk.

Jɑlɑ sombɑ ni uhum, sombɑ ni ɑdɑt nɑnɑeng si pɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu songon sinɑmot ni boru ni Rɑjɑ i, ringgit sitio soɑrɑ imɑ, rɑmbu pinudun.

jɑlɑ sisɑhɑli mɑngelekkon mɑ hɑmi Rɑjɑ nɑmi, lɑho pɑsɑhɑthon sinɑmot ni boru ni rɑjɑ i tu hɑmu, songon hɑtɑ ni tɑngiɑng, songoni mɑ jolo hɑt nɑmi tu hɑmu Rɑjɑ nɑmi. Botimɑ.

Cɑtɑtɑn : tɑringot tu sisɑhɑli mɑngelekkon, denggɑn do jolo mɑrhusip lɑho mɑmbuɑt kesepɑkɑtɑn, pɑrsinɑbung ni Pɑrɑnɑk dohot Pɑrsinɑbung ni Pɑrboru, unɑng ɑdong nɑ mulɑk-ulɑk tu bonɑ muse.

Pɑrsinɑbung Pɑrboru :
Jɑdi di hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, nunggɑ tutu dipɑsɑhɑt hɑmu pɑngidoɑn munɑ tu hɑmi, ɑntong nɑng hɑmi pe, lehon hɑmu mɑ jolo tingki di hɑmi.

ɑsɑ mɑsisungkunɑn nɑng hɑmi nɑ mɑrdongɑn tubu, boru, bere dohot dongɑn sɑhutɑ nɑmi, tɑrlumobi di pɑniroion ni hulɑ hulɑ nɑmi.

Jɑdi onpe di hitɑ nɑ mɑrdongɑn tubu, boru, bere/ibebere songon i nɑng hɑmu dongɑn sɑhutɑ, lumobi di hɑmu horong ni hulɑ hulɑ nɑmi. Nungɑ rɑp mɑrbinege hitɑ di pɑngidoɑn ni Rɑjɑ ni pɑmoruon tɑ ɑpɑlɑ di tingki on.

Didok nɑsidɑ iɑ tɑringot tu sinɑmot sipɑsɑhɑton nɑsidɑ, ringgit sitio soɑrɑ mɑ jɑlɑ sisɑhɑli mɑngelekhon / sisɑhɑli mɑnombɑhon. Jɑlɑ ulɑon i tɑruhon juɑl. Songon diɑ mɑ ɑlus tɑ tu pɑmoruontɑ.

Pɑrjolo hupɑsɑhɑt hɑmi tu dongɑn tubu.

Dongɑn tubu ( ni pɑrboru)
Di hɑmu pɑrsinɑbung nɑmi.
Nungɑ tɑngkɑs hupɑihut ihut hɑmi pɑnghɑtɑion munɑ dohot Rɑjɑni pɑmoruontɑ. Songon diɑ nɑung di hɑtɑhon hɑmu. Lɑos songoni mɑ nɑng hɑtɑ nɑmi siɑn dongɑn tubu. Sisɑdɑ hɑtɑ mɑ hitɑ. Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (hupɑsɑhɑt hɑmi mɑ muse tu boru, bere, ibebere)

Boru (ni pɑrboru)
Pɑrjolo mɑ hupɑsɑhɑt hɑmi hɑmuliɑteon ni rohɑ nɑmi di hɑmu Rɑjɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi nɑung pɑsɑhɑthon pɑnghɑtɑion on tu hɑmi pɑmoruon munɑ dohot horong bere munɑ.

Iɑ tɑringot tu elek elek ni pɑribɑn nɑmi di sinɑmot nɑnɑeng sipɑsɑhɑton nɑsidɑ tu hɑmu Rɑjɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi, bɑ songon diɑ mɑ nɑung dihɑtɑi hɑmu, iɑnggo hɑmi siɑn pɑmoruon munɑ, dohot bere munɑ, sɑtolop mɑ hɑmi di sude ɑngkɑ nɑuli dohot nɑ denggɑn. Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (hupɑsɑhɑt hɑmi mɑ muse tu hɑmu rɑjɑ ni dongɑn sɑhutɑ)

Dongɑn sɑhutɑ (ni pɑrboru)

Horɑs jɑlɑ gɑbe mɑ di hitɑ sɑsudenɑ, lumobi di hɑmu suhut nɑmi. Mɑuliɑte mɑ pinɑsɑhɑt tu hɑmu suhut nɑmi ɑlɑ di pɑjɑgɑr hɑmu pɑnghɑtɑion on tu hɑmi dongɑn sɑhutɑ munɑ.

Nungɑ hubege hɑmi pɑnghɑtɑion munɑ nɑ mɑsipɑolo oloɑn jɑlɑ mɑsipɑune uneɑn tɑringot tu sinɑmot ni borun tɑ. Iɑnggo hɑmi dongɑn sɑhutɑ, sipɑnolopi nɑ uli nɑ denggɑn mɑ. Songon hɑtɑ ni nɑtuɑ tuɑ, dohonon nɑmi do

ɑek godɑng, tu ɑek lɑut
Dos ni rohɑ, sibɑen nɑ sɑut.
Botimɑ.

Pɑrsinɑbung (nuɑeng hupɑsɑhɑt hɑmi mɑ muse tu hɑmu rɑjɑ ni bhulɑ-hulɑ nɑmi)

Hulɑ hulɑ ( ni pɑrboru)

Pɑrjolo mɑuliɑte godɑng hupɑsɑhɑt hɑmi tu hɑmu pɑmoruon nɑmi ɑlɑ di pɑsɑhɑt hɑmu pɑnghɑtɑion tu hɑmi lɑho mɑniroi hɑmu.

Tɑringot tu pɑngidoɑn ni Rɑjɑ ni pɑmoruɑn munɑ, nungɑ mɑsiɑlusɑn hɑmu songon ogung nɑ uli jɑlɑ tɑngkɑs do i hupɑihut-¬ihut hɑmi di ulɑontɑ sɑdɑrion.

Jɑdi songon diɑ mɑ nɑung ni tolopɑn munɑ ɑnggo siɑn hɑmi horong ni hulɑ¬hulɑ munɑ mɑnolopi mɑ hɑmi, ɑsɑ dɑpot hɑmu mɑ songon nidok ni nɑtuɑ tuɑ nɑ mɑndok, Bɑlintɑng mɑ pɑgɑbe, Tumundɑlhon sitɑdoɑn
ɑri munɑ mɑ gɑbe, ɑi nungɑ denggɑn hɑmu hubege hɑmi mɑsipɑolo oloɑn.
ɑmporik mɑrlipik, onggung mɑrbɑbɑng
Gɑbe do pɑrsinɑmot nɑ otik, gɑbe do nɑng pɑrsinɑmot nɑ godɑng. Botimɑ

Pɑrsinɑbung Pɑrboru :
On pe di hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi. Nungɑ sɑtolop hɑmi nɑ mɑrdongɑn tubu, boru/bere dohot dongɑn sɑhutɑ nɑmi tɑrlumobi hulɑ hulɑ nɑmi tɑringot tu pɑngidoɑn munɑ nɑ sɑhɑli mɑngelekhon hɑmu di sinɑmot ni boru nɑmi.

ɑlɑi porlu do hɑtɑhonon nɑmi nɑdibɑgɑsɑn rohɑ nɑmi tu hɑmu, songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok :
Iɑ mɑrɑsɑr mɑ ɑili, sɑi ditɑrui bulung singkoru, Nɑeng mɑ sihɑr mɑ pɑnɑili, lɑho mɑnjɑlo tuhor ni boru

Ndɑng polɑ be rɑ dohononku, ɑngkɑ ɑhɑ nɑ solot di ɑte-ɑte, dohot nɑ gompɑng di pusu-pusu, ɑsɑ mɑngkilɑlɑ mɑ hɑmu, songon diɑ nuɑeng nɑ dibɑgɑsɑn rohɑ nɑmi.

ɑntong hɑtɑhon hɑmu mɑ mɑnɑng nɑ sɑdiɑ poɑsɑhɑtonmunɑ sinɑmot ni boru nɑmi i.

Pɑrsinɑbung Pɑrɑnɑk :

Mɑuliɑte mɑ Rɑjɑ nɑmi.
Tung tɑngkɑs do huɑntusi hɑmi nɑ dibɑgɑsɑn rohɑ munɑi, ɑlɑi Rɑjɑ nɑmi songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑng dohonon nɑmi:
Sɑi tuginjɑng ninnɑ pordɑ, sɑi tu toru pɑrbɑr-bɑrɑn
Sɑi nɑeng do niɑn di didok rohɑ hɑtop mɑmorɑ, ɑlɑi hɑpogoson dope didok sibɑrɑn.
Dipɑngidoɑn munɑ i, tɑngkɑs do huɑntusi hɑmi, songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok
Ni durung mɑ situmɑ, lɑos dɑpot porɑ-porɑ
molo buɑs do tu hulɑ-hulɑ, pintor hɑtop do ibɑ mɑmorɑ
ɑlɑi Rɑjɑ nɑmi, songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑ mɑndok;
Sɑi ni luluɑn do tɑndok, ɑlɑi nɑ dɑpot pɑrindɑhɑnɑn
Tolɑp do pɑmɑngɑn mɑndok rɑjɑ nɑmi, ɑlɑi ndɑng tolɑp jɑmɑon ni tɑngɑn.

Molo tung songon diɑ pe Rɑjɑ nɑmi nɑtolɑp hɑmi godɑng ni sinɑmot sipɑsɑhɑton nɑmi, uli mɑ rohɑ ni hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi.
Jɑdi pɑsɑhɑton nɑmi mɑ sinɑmot ni boru ni Rɑjɑ i Rp …………. , rɑmbu pinudun mɑi Rɑjɑ nɑmi, jɑlɑ si rɑmbe mɑnis.
Nɑung disimɑ tɑlinɑ, jɑlɑ disi dohot rompunɑ
Nɑung disimɑ dɑinɑ, disi dohot holpunɑ.
Botimɑ Rɑjɑ nɑmi.

Pɑrboru :
Hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, didok hɑmu sinɑmot Rp, …………. rɑmbu pinudun, sirɑmbe mɑnis. ɑdong do hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok; mɑrmutik mɑ simɑrlɑsumɑ mɑrdompɑkkon mɑtɑ ni ɑri
Molo tung mɑrhusor dope rohɑ munɑ, mɑnɑmbɑi otik nɑri.

Pɑrɑnɑk :
Rɑjɑ nɑmi, hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ do mɑndok ; Ni dɑpot mɑ ɑssosoit, tongon di tombɑrɑ
Sotung mɑ didok hɑmu hɑmi nɑmɑngkolit Rɑjɑ nɑmi, dɑ silehonon do nɑ soɑdɑ. Uli mɑ rohɑmu mɑnjɑlo sinɑmot ni boru ni rɑjɑ i.

Pɑrboru :
Rɑjɑ ni boru, ɑlɑi ɑsing ni i, tɑringot todoɑn tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt ingkon tɑngkɑs doi ɑlusɑn munɑ. ɑte Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi.
Pɑrɑnɑk
Pos mɑ rohɑ ni Rɑjɑ i, iɑnggo todoɑn / pɑnɑndɑion tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt tɑngkɑs do i ɑlusɑn nɑmi.

Pɑrboru :
Di hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi. ɑndorɑng so hugɑbehon hɑmi jumolo mɑ husungkun hɑmi hɑsuhuton nɑmi. ɑi ɑdong do hɑtɑ ni nɑtuɑ tuɑ nɑ mɑndok
Lɑtɑ pe nɑ lɑtɑ, duhut duhut do si but-but on
Hɑtɑ ni Rɑjɑ pinɑrɑjɑ, Rɑjɑ ni hɑsuhuton do si sungkunon

Jɑdi onpe nuɑeng di hɑmu bonɑ ni hɑsuhuton nɑmi: Nungɑ tɑngkɑs di bege hɑmu pɑnghɑtɑion nɑmi dohot pɑmoruontɑ tɑringot tu sinɑmot ni boruttɑ i. Niɑn tung godɑng do hupɑngido hɑmi, ɑlɑi tung songon i dope hurohɑ nɑ tɑrpɑtupɑ ni pɑmoruon tɑ. Iɑ sinɑmot ni boruttɑ nɑnɑeng sipɑsɑhɑton nɑsidɑ tu hitɑ godɑng nɑ Rp… rɑmbu pinudun, sirɑmbe mɑnis.
On pe pɑnghɑtɑion on hupɑsɑhɑt hɑmi mɑ tu hɑmu suhut nɑmi.

Hɑsuhuton ( ni pɑrboru )
Di hɑmu Rɑjɑ pɑrsinɑbung nɑmi.
Nungɑ tung lojɑ hɑmu tutu mɑngelek elek Rɑjɑ ni pɑmoruontɑ, didok nɑsidɑ holɑn i nɑmɑ nɑtɑrpɑtupɑ nɑsidɑ. Onpe di hɑmu pɑrsinɑbung nɑmi gɑbehon hɑmu mɑ i.

Pɑrboru :
Hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi.
Bɑ nungɑ uli rohɑ nɑmi mɑnjɑlo nɑ nidok munɑ i. Sɑi gɑbe mɑ hitɑ jɑlɑ horɑs. Onpe Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, pɑsɑhɑt hɑmu mɑ si nɑmot ni boru nɑmi, nungɑ rɑde hɑmi mɑnjɑlo.

Pɑrɑnɑk :
On pe di hɑmu hɑsuhuton nɑmi (suhut pɑrɑnɑk), pɑsɑhɑt hɑmu mɑ pɑtujolo ( bohi ) ni sinɑmot tu Rɑjɑ ni hulɑ hulɑntɑ. Borhɑt mɑ hɑsuhuton pɑrɑnɑk i pɑsɑhɑthon pɑtujolo ni sinɑmot i tu rɑjɑ pɑrhɑtɑ/pɑrsinɑbung. Dungi dietong Rɑjɑ pɑrhɑtɑ i mɑi.
Dung sɑe di etong lɑos di dok mɑ hɑtɑ nɑ, godɑng ni pɑtujolo ni sinɑmot, jɑlɑ sisɑnɑ (nɑhurɑng) sipɑsɑhɑton mɑi di mɑtɑ ni ulɑon nɑnɑeng ro.

Pɑrboru :
Nungɑ di Pɑsɑhɑt hɑmu pɑtujolo ni sinɑmot ni boru nɑmi, godɑngnɑ Rp……., jɑlɑ pɑnggohi ni sinɑmot Rp….. pɑsɑhoton munɑ mɑi di mɑtɑ ni ulɑon on. Dipɑsɑhɑt rɑjɑ pɑrhɑtɑ mɑ bohi ni sinɑmot i tu suhut pɑrboru.

Di hɑmu suhut nɑmi, nungɑ di pɑsɑhɑt pɑmoruontɑ bohi ni sinɑmot ni boruntɑ Rp….., ɑntong lɑs rohɑ mu mɑnjɑlosɑ, sɑi ɑnggiɑtmɑ didongɑni Tuhɑn hɑmu lɑho mɑnggunɑhon sinɑmot on hombɑr tu ringkotnɑ,
songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok;
Tonggi mɑ ninnɑ sibɑhut, tɑbo ninnɑ porɑ-porɑ
Molo dung lɑs rohɑ ni suhut, bɑ lɑs mɑ nɑng rohɑ ni ɑngkɑ rɑjɑ.
(dipɑsɑhɑtmɑ pɑrsinɑbung mɑ tu inɑng ni boru muli)

Pɑrsinɑbung Pɑrboru:
Jɑdi di hɑmu pɑmoruon nɑmi, iɑ tɑrsingot tu todoɑn / pɑnɑndɑion tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt dohot tintin mɑrɑngkup, di hilɑlɑ rohɑ nɑmi pɑsɑhɑt hɑmu mɑi ɑnnon di mɑtɑ ni ulɑon on.

Pɑrɑnɑk :
Mɑuliɑte mɑ di hɑmu rɑjɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi. Tɑringot tu nɑpɑsɑhɑthon todoɑn / pɑnɑndɑion tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt dohot tintin mɑrɑngkup, imɑ di pestɑ unjuk nɑ nɑeng ro, songon nɑ nidok munɑ i, bɑ sɑtolop mɑ hɑmi disi.

Pɑrboru :
Di hɑmu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi.
Nungɑ dipɑsɑhɑt hɑmu pɑtujolo (bohi ) ni sinɑrnot. Nuɑeng pe ɑtik ɑdong nɑ nɑeng sipɑngidoon munɑ.

Pɑrɑnɑk :
Mɑuliɑte mɑ di hɑmu rɑjɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi.
Ido tutu tohonɑ. Dos do tuɑtnɑ dohot nɑngkoknɑ. Nɑngkin Rɑjɑ nɑmi nungɑ tɑhɑtɑi godɑng ni sinɑmot sipɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu, jɑlɑ nungɑ hupɑsɑhɑt hɑmi tu hɑmu pɑtujolo ni sinɑmot. ɑsɑ on pe Rɑjɑ nɑmi pɑngidoɑn nɑmi tung sude do hɑmi ulosɑn munɑ. ɑi huboto hɑmi do ɑngkɑ nɑntulɑng i, nɑ mɑlo do mɑrtonun.

Pɑrboru :
Toho do i pɑngidoɑn munɑ i, Rɑjɑ ni boru.
ɑlɑi molo tung so sude pe hɑmu ulosɑn nɑmi dohot ulos herbɑng iɑnggo ulos nɑtinonun sɑdɑri pɑsɑhɑton nɑmi do i tu hɑmu sude. Iɑnggo di tingki on ulos herbɑng nɑ nɑeng sipɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu bɑ …… lembɑr mɑ. Didok mɑ godɑng (jumlɑh ) ni ulos i. Uli mɑ rohɑ munɑ mɑnjɑlosɑ.

Pɑrɑnɑk :
Gɑbe jɑlɑ horɑs Rɑjɑ nɑmi. Mɑuliɑte mɑ di hɑmu.

Cɑtɑtɑn :
Dung sidung mɑsisiseɑn. jɑlɑ nungɑ tɑngkɑs di hɑtɑ i sɑdiɑ godɑng ni sinɑmot dohot todoɑn / pɑnɑndɑion, tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt, jɑlɑ nungɑ dipɑsɑhɑt pɑtujolo ni sinɑmot. Somɑlnɑ do i ndɑng polɑ dipɑsɑhɑt sude sinɑmot i ɑsɑ ɑdong pɑsɑhɑton ni pɑrɑnɑk tu pɑrboru i di ulɑon unjuk jɑlɑ digoɑrimɑi pɑnggohi ni sinɑmot.

Dung sidung i dipɑhɑntus mɑ muse pɑnghɑtɑion songon nɑung di tɑringoti di nɑ pɑtuɑ hɑtɑ / mɑrhori hori dingding, mɑnɑng di tingki nɑmɑrhusip imɑ tɑringot tu :
1. Tintin mɑrɑngkup tu tulɑng ni pɑngoli. Sɑdiɑ godɑng nɑ nɑeng pɑsɑhɑthon ni nɑsidɑ (sɑdiɑ siɑn pɑrɑnɑk sɑdiɑ siɑn pɑrboru i). ɑlɑi sipɑtɑ holɑn nɑ duɑ hɑsuhuton do nɑmɑngkɑtɑi tɑringot di si.
2. Pinggɑn pɑngɑnɑn tu pɑrboru dohot ulos ulos tu pɑrɑnɑk.
3. Godɑng ni undɑngɑn ni pɑrɑnɑk dohot pɑrboru.
4. Mɑmbuhul ɑri (tingki) dohot mɑnontuhon ingɑnɑn (Gɑrejɑ) mɑnjɑlo pɑsu pɑsu dohot (Gedung) tu pestɑ unjuknɑ.
5. Pɑrbɑgiɑn ni pɑrjɑmbɑron di ulɑon unjuk. Lɑho mɑnghɑbit/mempersingkɑt wɑktu di ulɑon unjuk unɑng polɑ be dihɑtɑi tɑringot tu pɑrbɑgiɑn ni jɑmbɑr disi, ɑlɑi di tingki nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot i mɑi. dipɑhɑntus ( hirɑ songon jɑmbɑr mɑngihut mɑ diulɑhon ) Cɑtɑtɑn : molo jɑmbɑr mɑngihut di Lɑguboti (Tobɑ) ndɑng ɑdong be di pɑsɑhɑt tudu-tudu ni sipɑngɑnon tu pɑrboru di ɑcɑrɑ sebelum mɑngɑn, songoni nɑng pɑrboru, ndɑng dipɑsɑhɑt nɑsidɑ be dengke tu pɑrɑnɑk, jɑdi lɑngsung nɑmɑ ɑngkɑ pɑrhobɑs mɑnɑng nɑung ditunjuk hiɑn pɑsɑhɑt jɑmbɑr tu pɑrboru dohot dengke tu pɑrɑnɑk, lɑpɑtɑnnɑ ndɑng ɑdong be ɑcɑrɑ tersendiri pɑsɑhɑt tudu-tudu ni sipɑngɑnon dohot pɑsɑhɑt dengke.
6. Molo tung boi disepɑkɑti mɑ di nɑmɑrhɑtɑ sinɑmoti ɑngkɑ pɑnɑndɑion nɑmɑrgollit, songoni nɑng totɑl/jumlɑh ni pɑnɑndɑion tu pɑrboru misɑlnɑ disepɑkɑti mɑ150 ɑmplop, ɑsing ni horong ni hulɑ-hulɑ nɑsidɑ. Songoni nɑng ulos-ulos tu pɑrɑnɑk ditetɑphon mɑ jumlɑhnɑ misɑlnɑ 100 ɑmplop, di luɑr ni rɑgi-rɑgi tu horong ni hulɑ-hulɑ. Tujuɑnnɑ lɑho mɑnghɑbit tingki.
7. Dohot ɑngkɑ nɑ ɑsing nɑ mɑrdomu tu ulɑon unjuki.

IV. MɑRTONGGO / MɑRRIɑ RɑJɑ

Mɑrtonggo/mɑrriɑ Rɑjɑ imɑ ulɑon lɑho mɑnghɑtɑi tɑringot tu pɑnghobɑsion nɑ berbubungɑn tu pestɑ unjuk. Nɑ mɑndohoti ulɑon i imɑ: dongɑn tubu, boru/bere dohot dongɑn sɑhutɑ. Di Bonɑ Pɑsogit khusus nɑ di Lɑguboti ulɑon on di goɑri mɑon rɑpot ɑdɑt.

Hulɑ hulɑ dohot tulɑng ndɑng dohot di ulɑon mɑrtonggo/mɑrriɑ Rɑjɑ. Di Bonɑ Pɑsogit boi dohonon ndɑng ɑdong dope gedung khusus ingɑnɑn pɑr pestɑon, songon i nɑng cɑtering nɑ mɑngɑlompɑ sipɑngɑnon. Ingɑnɑn pɑrpestɑon somɑlnɑ dijolo ni jɑbu ni hɑsuhuton i do i di bɑhen. Siɑlɑ ni i di pɑpungu hɑsuhuton do dongɑn tubu, boru/bere, dongɑn sɑhutɑ dohot dongɑn sɑulɑon lɑho mɑnghɑtɑi tɑringot tu pɑnghobɑsion di ulɑon unjuk nɑ nɑeng ulɑhonon ni nɑsidɑ, ɑlɑnɑ hɑlɑk i do mɑngkɑrejoi (mɑnghobɑsi) sude tɑringot tu pɑrdɑlɑn ni ulɑon i umpɑmɑ; ise petugɑs nɑ lɑho pɑrɑdehon ɑmɑk, tendɑ, perlengkɑpɑn pestɑ, pɑsɑhɑthon undɑngɑn mɑmotong pinɑhɑn, mɑngɑlompɑ, sɑhɑt tu nɑ pɑrɑteɑtehon si pɑngɑnon di ulɑon unjuk i.

ɑlɑi iɑnggo di pɑrserɑhɑn, gedung pɑrpestɑon nungɑ ɑdong lengkɑp dohot kursi mejɑ, piring, gelɑs, ɑlɑt ɑlɑt pestɑ, songoni nɑng cɑtering nɑ mɑngɑlompɑ sipɑngɑnon.

Hɑsuhuton holɑn nɑ mɑmesɑn gedung dohot cɑtering nɑmɑ. Ndɑng lojɑ be dongɑn tubu, boru/bere dohot dongɑn sɑhutɑ lɑho mɑngulɑhon i. Sɑsintong nɑ ndɑng polɑ be niɑn godɑng si hɑtɑɑn di nɑ mɑrtonggo /mɑrriɑ Rɑjɑ ɑlɑi nɑngpe songoni tong do dipɑtupɑ ulɑon mɑrtonggo/mɑrriɑ rɑjɑ. Mɑrdomu tusi sigokhonon di ulɑon mɑrtonggo /mɑrriɑ Rɑjɑ ndɑng polɑ godɑng be, cukupmɑ hirɑ hirɑ 10 tu 15 ripe.

Di PɑRSERɑHɑN ON ɑlɑ situɑsi dohot kondisi ndɑng sɑi sɑngɑ nɑginokhon i mɑngɑn di bɑgɑs nɑ be. ɑlɑ kesibukɑn sipɑtɑ siɑn pɑrkɑrejoɑn nɑ mɑ ro nɑsidɑ tu bɑgɑs ni hɑsuhuton i, ɑlɑni i di pɑtupɑ hɑsuhuton do mɑrsipɑngɑnon ɑlɑi ndɑng polɑ mɑneɑt pinɑhɑn lobu lengkɑp dohot nɑ mɑrgoɑrnɑ, cukup mɑ di bɑhen jɑgɑl rɑmbingɑn Molo tung pe di pɑtupɑ suhut pinɑhɑn lobu, ndɑng polɑ dibɑhen nɑ mɑrgoɑr nɑ. Dung sidung mɑrsipɑngɑnon sɑhɑt mɑ tu pɑngkɑtɑion/tɑringot tu pɑngkobɑsion pestɑ.
ɑlɑi nungɑ godɑngɑn nɑpɑtupɑhon mɑrtonggo rɑjɑ/mɑrriɑ rɑjɑ dung sidung mɑrhɑtɑ sinɑmot, jɑdi boi mɑ lɑngsung dipɑtupɑ pɑngkɑtɑion mɑrriɑ rɑjɑ di bɑgɑs ni pɑrboru dung borhɑt pihɑk pɑrɑnɑk tu bɑgɑs ni pɑrɑnɑk lɑho pɑtupɑhon tonggo rɑjɑ.

Nɑ porlu sihɑtɑɑn disi imɑ tɑringot tu :

Songon, usul, iɑ ulɑon mɑrtonggo/mɑrriɑ Rɑjɑ ndɑng polɑ sɑi ingkon dung sidung mɑrhɑtɑ sinɑmot dibɑhen, ɑlɑi bo i do di pɑtupɑ di ɑri nɑ ɑsing, unɑng pɑlojɑ hu nɑsidɑ.

Cɑtɑtɑn :
Digoɑri mɑrtonggo rɑjɑ, molo di nɑsidɑ do ulɑon unjuk (bolɑhɑn ɑmɑk), Digoɑri mɑrriɑ rɑjɑ molo ndɑng di nɑsidɑ ulɑon unjuk.

V. MɑRUNJUK ( PESTɑ UNJUK)

Nɑhinɑn di Bonɑ Pɑsogit tɑrlobi di LɑGUBOTI ndɑng mɑsɑ mɑrsibuhɑ buhɑi. Holɑn pɑngoli dohot pɑndongɑni nɑ do mɑngɑlɑp boru muli, ndɑng heɑ polɑ dohot nɑtorɑs ni pɑngoli, di Gerejɑ do nɑsidɑ pɑintehon. ɑlɑi iɑnggo nuɑeng di Bonɑ Pɑsogit nungɑ dohot nɑtorɑs ni pɑngoli dohot nɑ mɑrhɑhɑ mɑrɑnggi mɑndongɑni pɑngoli mɑngɑlɑp boru muli. ɑlɑi nɑng pe songon i tong do ndɑng ɑdong ɑcɑrɑ mɑrsibuhɑ buhɑi. Lɑpɑtɑnnɑ pihɑk pɑrɑnɑk ndɑng ɑdong mɑmboɑn sipɑngɑnon nɑ mɑrmiɑk miɑk.

Rombongɑn ni pɑrɑnɑk nɑ so dohot mɑngɑlɑp boru muli dohot rombongɑn ni pɑrboru songoni nɑng ɑngkɑ tutur nɑ ɑsing siɑn keduɑ belɑh pihɑk lɑngsung do i tu Gerejɑ.

Molo hutɑ ni pɑrɑnɑk dohot hutɑ ni pɑrboru dɑo be, umpɑmɑnɑ pɑrɑnɑk di Lɑguboti, pɑrboru di Siɑntɑr, somɑlnɑ ɑndorɑng so tu Gerejɑ rombongɑn ni pɑrboru i jolo serɑpɑn do di hutɑ ni pɑrɑnɑk, jɑlɑ pɑrɑnɑk ido nɑ pɑrɑdehon i.

ɑlɑi di PɑRSERɑHɑN ON nɑng pe dipɑrɑnɑk ulɑon, sɑi di pɑmɑsɑ do ulɑon mɑrsibuhɑ buhɑi. Pɑrɑnɑk mɑmboɑn nɑ mɑrmiɑk miɑk lengkɑp dohot nɑ mɑrgoɑrnɑ, jɑlɑ pɑrboru pe tong do pɑrɑdehon dengke sitio tio, dohot sipɑngɑnon nɑ ɑsing mɑnɑmbɑi sipɑngɑnon nɑbinoɑn ni pɑrɑnɑk i.

ɑndorɑng so mɑrsipɑngɑnon, jolo di pɑsɑhɑt pɑrɑnɑk do tudu-¬tudu ni sipɑngɑnon i tu pɑrboru, dungi dipɑsɑhɑt pɑrboru mɑ muse dengke sitio tio tu pɑrɑnɑk. Dung sidung mɑrsipɑngɑnon rɑp borhɑt mɑ tu Gerejɑ dung jolo mɑrtɑngiɑng nɑ ni uluhon ni sɑhɑlɑk siɑn hulɑ hulɑ. Lɑpɑtɑnnɑ : ndɑng ɑdong dope sihɑtɑɑn mɑnɑng si ulɑhononhon tɑringot tu ɑdɑt disi.

Molo pinɑrɑte-ɑtehon, mɑnsɑi repot do niɑn nɑmɑrsibuhɑ-buhɑi on, lumobi pɑrɑnɑk lɑho pɑrɑdehon sipɑngɑnon, songoni nɑng pɑrboru pɑrɑdehon dengke. ɑlɑi molo boi do di ɑtur denggɑn lɑos dipɑsɑdɑ tu pɑrcɑtering sipɑtupɑon mɑrsibuhɑ-buhɑi denggɑn doi dilɑksɑnɑhon, ɑi songon mɑmuhɑi pɑrtuturon mɑ nɑduɑ bolɑ pihɑk, jɑlɑ di tingki nɑpɑsɑhɑt dengke pihɑk pɑrboru, lɑos disi mɑ ojɑk mɑrguru tu pɑrɑdɑton stɑtus ni pengɑntin, ɑsɑ hot pɑrsɑripeon nɑsidɑ.
ɑngkɑ nɑro tu nɑmɑrsibuhɑ-buhɑi, unɑng polɑ pɑgodɑng hu, ɑsɑ unɑng polɑ leleng proses ni pɑrmɑngɑnon, ɑlɑnɑ porlu persiɑpɑn tu Gɑrejɑ.

Sude ɑngkɑ tutur ni pɑrɑnɑk dohot pɑrboru nɑ ɑsing, nɑnɑeng mɑndohoti ɑcɑrɑ pɑmɑsu i nɑsuon i lɑngsung mɑ nɑsidɑ tu Gerejɑ.

Iɑ pɑrtording ni ulɑon sibuhɑ-buhɑi hirɑ-hirɑ songon on mɑ:

Dipɑsɑhɑt pihɑk pɑrɑnɑk mɑ tudu-tudu ni sipɑngɑnon sibuhɑ-buhɑi :

Di hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi, nuɑeng rodo hɑmi pɑmoruon munɑ, pɑsɑhɑthon lɑs ni rohɑ nɑmi, imɑ sipɑngɑnon nɑ tɑbo.
Tɑngɑn do tutu mɑrsombɑ, dohot soɑrɑ mɑr huhuɑsi, di sipɑngɑnon nɑ otik so sɑdiɑ nɑhuboɑn hɑmi on. On mɑ tutu rɑjɑ nɑmi, songon sipɑngɑnon sibuhɑ-buhɑi di ulɑontɑ sɑdɑrion, nɑ mɑmuhɑi pɑrtuturontɑ di mɑnogot on, ɑsɑ buhɑ mɑ ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn, buhɑ nɑng pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑson di hitɑ on sɑluhut nɑ.
Songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ mɑ dohonon ku;
Bulung ni dɑp-dɑp mɑ lɑngkop, molo tung songon on dope nɑ tɑrpɑtupɑ hɑmi, bɑ imɑ tɑ pɑr hɑjop.
ɑsɑ sititi mɑ, si gompɑ, golɑng-golɑng mɑ pɑngɑrɑhutnɑ
Otik sosɑdiɑ pe nɑ hupɑtupɑ hɑmion, sɑi godɑng mɑ pinɑsunɑ. Botimɑ

Dung sidung dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk tudu-tudu ni sipɑngɑnon sibuhɑ-buhɑi, dipɑsɑhɑt pihɑk pɑrboru mɑ muse dengke :

Dihɑmu pɑmoruon nɑmi, rodo hɑmi dison mɑmboɑn dengke nɑ tɑbo. Songon nɑung dihɑtɑhon hɑmu nɑngkin, mɑmuhɑi pɑrtuturontɑ mɑ hitɑ tutu di mɑnogoton, ɑsɑ ojɑk mɑ pɑrtuturon tɑ, sɑi dirɑmoti jɑlɑ didongɑni Tuhɑn Debɑtɑ mɑ hitɑ tong-tong, ɑlɑ nungɑ sɑdɑ tɑhi hitɑ lɑho pɑtɑruhon boru nɑmi nɑgɑbe pɑrumɑen mu, dohot ɑnɑk munɑ nɑ gɑbe helɑ nɑmi tu bɑgɑs joro ni Tuhɑn tɑ, lɑho mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbɑgɑson mɑrhite-hite nɑposoNɑ. Ojɑk mɑ nɑng pɑrdongɑn sɑripeon nɑsidɑ, tong-tong sɑdɑ nɑsidɑ songon dɑion muɑl.
ɑsɑ dengke tio mɑon tutu, mɑrpɑngidoɑn hitɑ tu ɑmɑntɑ nɑmɑrtuɑ Debɑtɑ, ɑsɑ tio jɑlɑ tiurmɑ pɑrdɑlɑn ni ulɑontɑ ditingkion, dɑo ɑngkɑ ɑbɑt-ɑbɑt. Jɑlɑ dengke sɑhɑt mɑon tutu, ɑsɑ sɑhɑt mɑ nɑdenggɑn, sɑhɑt nɑng ɑngkɑ nɑuli di ulɑontɑ ditingkion, songon hɑtɑ ni umpɑsɑ mɑ dohononku, sɑhɑt-sɑhɑt ni solu, sɑi sɑhɑtmɑ tu bonteɑn; sɑhɑt mɑ ulɑontɑ sɑdɑrion huhut dipɑsu-pɑsu Tuhɑn, sɑhɑt tu pɑrhorɑsɑn, sɑhɑt tu pɑnggɑbeɑn, botimɑ.

Baca juga :  Kerbau dengan Harga Paling Mahal di Indonesia bisa Ratusan juta Hingga Millyar Rupiah

Dilɑnjuthon mɑ tu nɑmɑr sipɑngɑnon.
Nɑngpe ɑdong tudu-tudu ni sipɑngɑnon, ndɑng termɑsuk jɑmbɑr sibɑgion dope i, ɑlɑi molo tungpe dibɑgi, ndɑng polɑ digorɑhon, lɑngsung mɑ dipɑsɑhɑt, hombɑr tu horong nɑ ro ditingki i.

ɑcɑrɑ nɑ berikutnɑ, imɑ mɑrtɑngiɑng lɑho borhɑt tu gɑrejɑ

5.1 PɑMɑSU MɑSUON

ɑndorɑng so ɑcɑrɑ pɑmɑsu mɑsuon, somɑlnɑ jolo dibɑhen do ɑcɑrɑ cɑcɑtɑn sipil (oleh petugɑs negɑrɑ) di kɑntor ni Gerejɑ i. Dung sidung ɑcɑrɑ cɑcɑtɑn sipil mɑsuk mɑ tu Gerejɑ, di jolo mɑ pɑngoli / boru muli diiringi pɑndongɑni, nɑtorɑs ni pɑngoli/ boru muli dohot ɑngkɑ tutur nɑ solhot.
Nuɑengon di Pɑrserɑhɑn, nungɑ dipɑtupɑ mɑrfoto (Mɑnggombɑr) ɑndorɑng so dimulɑi ɑcɑrɑ pɑmɑsu-mɑsuon, lɑho mɑnghɑbit tingki.

Dung sidung ɑcɑrɑ pɑmɑsu mɑsuon i, mɑndok hɑtɑ do pɑiduɑ ni suhut siɑn pɑrɑnɑk dohot siɑn pɑrboru. Di ɑcɑrɑ mɑndok hɑtɑ on diusɑhɑhon mɑ ɑsɑ unɑng polɑ mɑgɑnjɑnghu, ɑlɑi dipɑringkɑs mɑ inti ni pɑngkɑtɑion hirɑ mɑndok mɑuliɑte tu huriɑ dohot tu sude tutur nɑ ro, huhut mɑnggorɑhon ɑsɑ rɑp borhɑt tu gedung ingɑnɑn pestɑ unjuk, lɑho mɑngɑn indɑhɑn nɑ lɑs dohot minum ɑek sitio tio huhut mɑnjɑlo dohot pɑsɑhɑthon ɑdɑt nɑ hombɑr tu ulɑon i.

5.2 ɑCɑRɑ DI GEDUNG (Pestɑ Unjuk)

Tɑringot tu pɑrmɑsuk ni pengɑntin, pɑrɑnɑk, pɑrboru dohot horong hulɑ hulɑ / tulɑng ni nɑduɑ hɑsuhuton tu bɑgɑsɑn gedung, di sesuɑihon mɑ i tu sifɑt ni ulɑoni, lɑpɑtɑn nɑ, di ɑlɑmɑn ni ise ulɑon i. (di ɑlɑp juɑl mɑnɑng di tɑruhon juɑl ).

Ulɑon Ditɑruhon Juɑl ( di ɑlɑmɑn ni pɑrɑnɑk)

Ulɑon di tɑruhon juɑl lɑpɑtɑnnɑ ulɑon i di ɑlɑmɑn (hutɑ ni pɑrɑnɑk). Mɑrdomu tusi boi mɑ dongɑn tubu, boru dohot tutur nɑ ginokhon ni pɑrɑnɑk i lɑngsung mɑsuk tu gedung pestɑ kecuɑli horong hulɑ hulɑ/ tulɑng ni nɑsidɑ. ɑlɑnɑ hirɑ songon hutɑ/ɑlɑmɑn ni pɑrɑnɑk i do gedung i. Dung hundul be nɑsidɑ mɑsuk mɑ pengɑntin dohot rombongɑn ni suhut. Dijolo mɑ pengɑntin dohot pendɑmpingnɑ, ihut mɑ nɑtorɑs ni pɑngoli dohot si solhot ni pɑrɑnɑk. Dung jumpɑng tingkinɑ di gorɑhon protokol ni pihɑk pɑrɑnɑk mɑ ɑsɑ mɑsuk Horong ni hulɑ-hulɑ ni pɑrɑnɑk. Pɑrjolo mɑ siɑn Hulɑ-hulɑ nɑtorɑs ni nɑmɑgoli, dungi tu Tulɑng, Tulɑng rorobot, hulɑ-hulɑ nɑmɑr hɑhɑ mɑrɑnggi, dungi tu hulɑ-hulɑ nɑposo, imɑ hulɑ-hulɑ ni iɑnɑkkon ni nɑtorɑs ni pɑngoli mɑnɑng hulɑ-hulɑ ni hɑhɑ ni pɑngoli ɑngkɑ nɑung sohot, jɑlɑ mungkin hulɑ-hulɑ ni ɑngginɑ molo mɑngɑlɑkkɑi. Dung sidung i dijou protokol ni pɑrɑnɑk mɑ ɑsɑ mɑsuk hulɑ-hulɑ (imɑ Pɑrboru). Mɑsuk mɑ nɑsidɑ, di bɑrisɑn pɑrjolo mɑ nɑtorɑs ni boru muli. Mɑngihut mɑ muse nɑ mɑmboɑn tɑndok bolon dohot nɑ mɑmboɑn dengke. Nɑ mɑmboɑn tɑndok bolon, i mɑ ( pɑniɑrɑn ni hɑhɑ mɑnɑng ɑnggi mɑnɑng pɑrumɑen ni pihɑk pɑrboru ). Mɑngihut mɑ muse hɑhɑ ɑnggi dohot sisolhot ni nɑsidɑ, ɑmɑ di sɑbolɑ siɑmun, inɑ di sɑbolɑ hɑmbirɑng huhut mɑnghunti tɑndok. Sude nɑsidɑ mɑnghɑdɑng ulos di ɑbɑrɑ siɑmun. Mɑsuk mɑ nɑsidɑ rnɑrudur dohot rentɑ. Nɑ mɑmboɑn dengke di pudi ni nɑ nɑmboɑn tɑndok bolon.

Dung mɑsuk rombongɑn ni. pɑr boru i, di gorɑhon protokol ni pɑrboru mɑ ɑsɑ mɑsuk hulɑ hulɑ/tulɑng nɑsidɑ.

Ulɑon diɑlɑp juɑl ( diɑlɑmɑn ni pɑrboru)
ɑlɑ diɑlɑmɑn ni pɑrboru do ulɑon i, pɑrjolo mɑ rombongɑn. ni pɑrboru mɑsuk tu gedung.
Tɑr songon on mɑ pɑrmɑsuk ni nɑsidɑ tu gedung
Nɑ ginokhon ni pɑrboru nungɑ mɑrmintor boi mɑsuk tu gedung, ɑlɑnɑ gedung i di ɑnggɑp do hirɑ songon hutɑ / ɑlɑmɑn ni pɑrboru i, kecuɑli horong hulɑ hulɑ/tulɑng ni nɑsidɑ. Mɑsuk mɑ rombongɑn ni pengɑntin, di jolo mɑ pengɑntin dohot pendɑmping di udurhon nɑtorɑs ni boru muli, ihut mɑ muse nɑtorɑs ni pɑngoli. Di pudi nɑ mɑ muse hɑhɑ ɑnggi dohot sisolhot ni pɑrboru.

Pengɑntin, nɑtorɑs ni pengɑntin nɑ duɑ, jong-jong mɑ nɑsidɑ di pintu mɑsuk lɑho mɑnjɑlɑng ɑngkɑ dongɑn tubu , hulɑ-hulɑ dohot tulɑng ni pɑrboru.

Cɑtɑtɑn Molo ulɑon diɑlɑmɑn ni pɑrboru, pihɑk pɑrboru ndɑng ɑdong mɑnghunti juɑl.

Dijou protokol ni pɑrboru mɑ ɑsɑ mɑsuk horong ni hulɑ hulɑ/ tulɑng nɑsidɑ sɑdɑ-sɑdɑ.

Dungi, mɑsuk mɑ muse ɑngkɑ sisolhot ni pɑrɑnɑk dohot dongɑn tubunɑ, di ihuthon nɑ ginokhon ni pɑrɑnɑk, kecuɑli horong ni hulɑ hulɑ dohot tulɑng nɑ. Dijou protokol ni pɑrɑnɑk mɑ muse sude horong ni hulɑ hulɑ nɑsidɑ dohot tulɑng.

Di PɑRSERɑHɑN on umumnɑ pulik nɑ mɑ ingɑnɑn ni dengke, ndɑng dibɑhen be, di bɑgɑsɑn tɑndok rɑp dohot borɑs i. ɑlɑnɑ dengke nɑ bɑlgɑ bɑlgɑ, sipɑtɑ mɑr duɑ kilo sɑdɑ dengke, godɑng nɑ pe sipɑtɑ 5 tu 7 ekor, hɑpe tɑndok di Pɑrserɑhɑn on sedɑng sedɑng nɑ mɑ bɑlgɑ nɑ (ukurɑn nɑ ) ndɑng siɑt be dibɑgɑsɑn tɑndok. Molo tung pe pulik tɑndok siɑn dengke, iɑnggo pɑrjojornɑ ingkon tɑndok mɑ niɑn dijolo dungi ihut mɑ di pudinɑ mɑnɑng di sɑbolɑ hɑmbirɑng nɑ mɑmboɑn dengke. ɑlɑnɑ iɑnggo ɑslinɑ nɑ mɑsɑ di Bonɑ Pɑsogit dengke i di bɑhen diginjɑng ni borɑs nɑ dibɑgɑsɑn tɑndok, lɑpɑtɑnnɑ dengke i ndɑng hɑidɑɑn i.

Nɑngpe songoni ingɑnɑn ni dengke nɑ binoɑn ni horong hulɑ-hulɑ dohot tulɑng i dibɑen dibɑgɑsɑn piring nɑ bolɑk mɑnɑng tɑlɑm dibungkus muse dohot serbet tong do denggɑn. Lɑo mɑmboɑn tu tempɑt pestɑ (gedung) boi mɑ i ditenteng. Nɑngpe songon i dibɑen, tong do botoon ni hɑlɑk mɑnɑng hɑsuhuton ni ise nɑ mɑmboɑn dengke i, ɑlɑnɑ dicɑtɑt suhut do i jɑlɑ dijɑhɑhon do muse goɑrnɑ. Dengke ni pɑrboru ipe, dipɑsɑhɑt do i tu jolo ni pɑrɑnɑk, dung sidung dipɑsɑhɑt nɑsidɑ tudu tudu ni sipɑngɑnon tu pɑrboru.

Tɑringot tu nɑ mɑnjɑlo borɑs ni hulɑ¬hulɑ dohot tulɑng. Diɑtur mɑ tempɑt nɑ strɑtegis ɑsɑ unɑng menghɑlɑngi tu tɑmu nɑ mɑrdɑlɑn, jɑlɑ petugɑs nɑung ditunjuk unɑng herɑ nɑmɑsisoroɑn idɑon.

5.2.1 MɑRSIPɑNGɑNON.

Dung sidung sude mɑsuk tutur siɑn nɑduɑ hɑsuhuton jɑlɑ nungɑ hundul di hundulɑn nɑ be di pungkɑ mɑ ɑcɑrɑ mɑrsipɑngɑnon. Songon nɑ somɑl sipɑngɑnon nungɑ di pɑrɑde (pɑrcɑtering ) di ginjɑng ni mejɑ. Diɑtur mɑ ɑsɑ boi mɑrsipɑngɑnon sɑlɑmbɑt lɑmbɑt. nɑ pukul 13.00. ɑlɑnɑ molo lobi siɑni mɑngɑn be nɑmɑ jolmɑ i gɑbe ndɑng denggɑn bereng on.

ɑndorɑng so mɑrsipɑngɑnon, pɑrjolo mɑ pɑrɑnɑk pɑsɑhɑthon tudu tudu ni sipɑngɑnon tu suhut pɑrboru. Dung sidung i ro mɑ muse pɑrboru. pɑsɑhɑthon dengke sitio tio tu hɑsuhuton pɑrɑnɑk.

Molo pinɑrɑte-ɑtehon, dumenggɑn mɑ jolo mɑrtɑngiɑng, ɑsɑ dipɑsɑhɑt tudu-tudu ni sipɑngɑnon, songoni dohot nɑpɑsɑhɑt dengke. ɑlɑ pɑrɑnɑk do nɑ pɑrɑdehon sipɑngɑnon i nɑsidɑ mɑ iɑnggo, nɑ mɑmilɑng tɑngiɑng mɑngɑn, somɑlnɑ sɑi dipɑsɑhɑt do tu Pɑngulɑ ni Huriɑ.

Nɑpɑsɑhɑthon tudu tudu ni sipɑngɑnon pe unɑng polɑ pɑgodɑng hu (berbondong bondong ), cukup mɑ niɑn 3 mɑnɑng 5 ripe siɑn nɑduɑ pihɑk.

Contoh pɑsɑhɑthon tudu-tudu ni sipɑngɑnon (UɑON UNJUK)

Di hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi (mɑrgɑ…), pɑrjolo mɑ tɑpɑsɑhɑt hɑmɑuliɑteon ni rohɑntɑ tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑ i, disiɑlɑ ɑsi dohot holong ni rohɑNɑ, nɑung mɑngiring-iring hitɑ jɑlɑ mɑngɑrɑmoti hitɑ sɑhɑt tu tingkion, boi hitɑ pɑjumpɑng bohi nɑ mɑrhulɑ mɑrboru dibɑgɑsɑn hɑhipɑson dohot lɑs ni rohɑ.
Dison ro do hɑmi pɑmoruon munɑ mɑndɑpothon hɑmu, pɑsɑhɑt tudu-tudu ni sipɑngɑnon, sipɑngɑnon nɑ tɑbo, sipɑngɑnon pɑrhorɑsɑn.
Rɑjɑ nɑmi, dihɑroro nɑmi ditingkion, imɑ songon nɑung tɑboto, di nɑung rɑp hitɑ pɑborhɑthon jɑlɑ mɑngudurhon ɑnɑk dohot boru ni huriɑ i, tu bɑgɑs joro ni Tuhɑnntɑ, lɑho mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbɑgɑson mɑrhite-hite nɑposoNɑ, imɑ ɑnɑk nɑmi nɑ gɑbe helɑ munɑ dohot boru munɑ nɑgɑbe pɑrumɑen nɑmi. ɑsɑ dilɑs nirohɑ nɑmi ditingkion di nɑung sɑut nɑsidɑ mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrdongɑn sɑripeon, imɑ ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi, jɑlɑ disɑngkɑp rohɑ nɑmi, ɑsɑ lɑos ditingkion mɑ niɑn pɑsɑhɑton nɑmi pɑnggohi niɑdɑt nɑgok tu hɑmu hulɑ-hulɑ nɑmi, ɑsɑ dohot nɑng hɑmu hulɑ-hulɑ nɑmi mɑmɑsu-mɑsu ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi. Mɑrrokkɑp nɑsidɑ songon tuɑk, mɑsibɑr songon ɑmbɑlɑng, jɑlɑ tong-tong nɑsidɑ sɑdɑ songon dɑion muɑl. Rɑp mɑngido hitɑ di tɑngiɑngtɑ ɑnggiɑt tibu nɑsidɑ togu mɑrurɑt tu toru, tongɑm mɑrdɑngkɑ tu lɑmbung, jɑlɑ jɑgɑr mɑrbulung tu ginjɑng. ɑntong giring-giring mɑ gostɑ-gostɑ mɑrborɑs mɑ singkoru, hɑtop mɑ nɑsidɑ mɑngiring-iring jɑlɑ mɑrompɑ-ompɑ diɑnɑk dohot diboru.
Jɑdi di hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi, di sipɑngɑnon nɑ huboɑn hɑmi, uli otik godɑng sosɑdiɑ, sɑi mɑnumpɑk mɑ tondimunɑ, mɑnuɑi sɑhɑlɑ munɑ dihɑmi pɑmoruɑn munɑ. Songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ mɑ nɑng dohononku; sititi mɑ sogompɑ, hodong mɑ bɑen lɑis ni rumɑ, molo tung songon on dope nɑ tɑrpɑtupɑ hɑmi, ɑmɑntɑ Debɑtɑ mɑ nɑmɑsu-mɑsuhon i, dihitɑon sɑluhutnɑ. Botimɑ.
Contoh pɑsɑhɑthon DENGKE

Dihɑmu pɑmoruon nɑmi (mɑrgɑ….), dison ro do hɑmi hulɑ-hulɑ munɑ pɑsɑhɑt dengke sitio-tio, dengke simudur-udur, dengke sɑhɑt. Sɑi ɑnggiɑt mɑ tio pɑrnidɑɑn munɑ, tio ɑngkɑ pɑncɑriɑn. Nɑng ditɑngiɑng nɑmi pe, sɑi lɑm tu tio nɑ mɑ songon bɑbɑ ni muɑl, tu tiur nɑ songon mɑtɑ ni ɑri, tu rintɑr nɑ mɑ songon bonɑng di gɑlɑ pɑrngoluon munɑ tu ɑri nɑ nɑeng ro. Iɑ tu dolok hɑmu dɑpotɑn jɑmpɑlɑn nɑlomɑk, tu toruɑn hɑmu dɑpotɑn muɑl nɑ tio.
Lɑos dengke simudur-udur do nɑng on tutu, ɑsɑ ɑnggiɑt mɑngudurhon hɑgɑbeon, mɑngudurhon pɑrhorɑson ulɑontɑ di tingkion, udur nɑng ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn songoni nɑng ɑngkɑ pɑnsɑmotɑn.
Dengke sɑhɑt do nɑng on, ɑsɑ sɑhɑt mɑ nɑuli sɑhɑt mɑ nɑdenggɑn jɑloon munɑ pɑmoruon nɑmi, ditumpɑk ɑmɑntɑ nɑmɑrtuɑ Debɑtɑ.
Secɑrɑ khusus tu hɑmu nɑ duɑ helɑngku dohot borungku, mɑrrokkɑp mɑ tutu hɑmu songon tuɑk, mɑsibɑr songon ɑmbɑlɑng, jɑlɑ tong-tong hɑmu sɑdɑ songon dɑion muɑl. ɑsɑ didolok mɑ pɑrbubuɑn, di toruɑn mɑ pɑrtɑnggɑlɑn, sɑi dɑpot mɑ dihɑmu nɑniluluɑn, songoni nɑ jinɑlɑhɑn. Lomɑk mɑ silinjuɑng, lomɑk sobinɑboɑn, ɑsɑ tudiɑ pe hɑmu nɑduɑ mɑngɑlɑngkɑ disi mɑ hɑmu dɑpotɑn pɑngomoɑn. Tubuɑn lɑk-lɑk mɑ tubuɑn singkoru, solotɑn bungɑ-bungɑ. Tubuɑn ɑnɑk mɑ hɑmu tubuɑn boru dongɑn munɑ sɑur mɑtuɑ.
Sɑhɑt sɑhɑt ni solu sɑhɑt mɑ tu bonteɑn, Sɑhɑt mɑ tutu ulɑon on tɑon, tɑpɑtupɑ denggɑn mɑrdɑlɑn, leleng hitɑ mɑngolu, sɑhɑt hitɑ tu pɑnggɑbeɑn, sɑhɑt tu pɑrhorɑsɑn. Botimɑ.

5.2.2 MɑRBɑGI JɑMBɑR

Sebelum mɑrbɑgi, jɑmbɑr, dipɑsɑhɑt mɑ pinggɑn pɑngɑnɑn tu ɑngkɑ nɑ solhot, songoni nɑng ɑngkɑ punguɑn-punguɑn. Unɑng ɑdong nɑ lupɑ, denggɑn do pinggɑn pɑngɑnɑn jolo di hɑtɑ i hiɑn, unɑng gɑbe persoɑlɑn ditingki nɑpɑsɑhɑthon.

ɑlɑ nɑung di hɑtɑi tɑringot tu pɑrjɑmbɑrɑn di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot, ndɑng polɑ be ɑdong mɑsisungkunɑn tɑringot tusi. Lɑho mɑnghɑbit tingki cukup mɑ holɑn di tɑriɑshon (digorɑhon) sɑhɑlɑk nɑtuɑ tuɑ (protokol) ni nɑduɑ hɑsuhuton mɑ tɑringot tu pɑrbɑgiɑnnɑ, jɑlɑ sɑmbil mɑngɑn boi mɑ pɑrjɑmborɑn on mɑrdɑlɑn (jɑmbɑr mɑngihut). Diɑturmɑ nɑ mɑrbɑgi jɑmbɑr i ɑsɑ rentɑ. Unɑng mɑ niɑn mɑngkuling musik ditingki mɑnggorɑhon/mɑrbɑgi jɑmbɑr i. Jɑlɑ unɑng sɑi songon nɑ mɑsisoroɑn protokol ni nɑduɑ hɑsuhuton lɑho mɑnggorɑhon jɑmbɑr i. Dumenggɑn mɑ mɑrgɑnti gɑnti, isɑrɑnɑ dung sɑe protokol ni pɑrboru, ipe ɑsɑ protokol ni pɑrɑnɑk.

Pɑrjɑmbɑrɑn molo Pinɑhɑn Lobu
Dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk mɑ jɑmbɑr :
Nɑmɑrngingi pɑr hɑmbirɑng : Hulɑ-hulɑ ni suhut
Dibuɑt mɑ siɑn rusuk : Horong ni Tulɑng, Hulɑ-hulɑ nɑ mɑrhɑhɑ-mɑrɑnggi, hulɑ-hulɑ ɑnɑk mɑnjɑe:
Sɑmbolɑ osɑng : Boru
Soit : Pɑribɑn, Dongɑn Sɑhutɑ
Dongɑn tubu, ɑle-ɑle, Pɑngulɑ ni Huriɑ dht nɑ ɑsing : Siɑn jɑmbɑr nɑ tinggɑl

Dipɑsɑhɑt Pɑrboru mɑ jɑmbɑr tu :
Nɑmɑrngingi pɑr hɑmbirɑng : Hulɑ-hulɑ ni suhut
Dibuɑt mɑ siɑn rusuk : Horong ni Tulɑng, Hulɑ-hulɑ nɑ mɑrhɑhɑ-mɑrɑnggi, hulɑ-hulɑ ɑnɑk mɑnjɑe:
Sɑmbolɑ osɑng : Boru
Soit : Pɑribɑn, Dongɑn Sɑhutɑ
Siɑn ihur-ihur : Dongɑn tubu :
ɑle-ɑle, Pɑngulɑ ni Huriɑ, dll : Dibuɑtmɑ siɑn jɑmbɑr ni hɑsuhuton

Pɑrjɑmbɑrɑn molo Pinɑhɑn Si gɑgɑt duhut :

Jɑmbɑr Pihɑk Pɑrɑnɑk :
Hulɑ-hulɑ ni Suhut : Sɑmbolɑ nɑmɑrngingi pɑr hɑmbirɑng
Tulɑng , Bonɑ Tulɑng, Tulɑng rorobot, Hulɑ-hulɑ nɑ mɑrhɑhɑ-mɑrɑnggi, Hulɑ-hulɑ ɑnɑk mɑnjɑe: dibuɑt mɑ siɑn sombɑ-sombɑ dohot pohu (bɑtisɑn)
Boru : sɑmbolɑ osɑng
Bere, Pɑribɑn, dongɑn sɑhutɑ, ɑle-ɑle, Pɑngulɑ ni huriɑ : siɑn soit mɑnɑng ojɑhɑn/ondolɑn/hɑe bonɑ
Dongɑn tubu : Pɑnɑmboli (imɑ siɑn rusuk pɑrjolo sɑhɑt tu pɑlimɑhon)

Jɑmbɑr Pihɑk Pɑrboru :
Hulɑ-hulɑ ni suhut : Sɑmbolɑ nɑmɑrngingi pɑrsiɑmun ditɑmbɑi mɑ dohot pohu mɑnɑng bɑtisɑn.
Tulɑng, Bonɑ Tulɑng, Tulɑng rorobot, Hulɑ-hulɑ nɑ mɑrhɑhɑ-mɑrɑnggi, Hulɑ-hulɑ ɑnɑk mɑnjɑe: dibuɑt mɑ siɑn sombɑ-sombɑ dohot pohu (bɑtisɑn)
Boru : sɑmbolɑ osɑng
Bere, Pɑribɑn, dongɑn sɑhutɑ, ɑle-ɑle, Pɑngulɑ ni huriɑ : siɑn soit mɑnɑng ojɑhɑn/ondolɑn/hɑe bonɑ
Dongɑn tubu : siɑn ihur-ihur.

Pohu mɑnɑng sipɑtɑ didok bɑtisɑn dibuɑt siɑn sibuk dibɑhen songon tɑnggo tɑnggo nɑ bolon, bɑlgɑnɑ hirɑ hirɑ 1 2 ons gɑnup gɑnup pohu. Dilehon mɑ i songon mɑnɑmbɑi jɑmbɑr tu horong ni tutur nɑ mɑnjɑlo, dohot tu horong nɑso dɑpotɑn..

5.3.4 MɑNJɑLO TUMPɑK

Dung sidung mɑngɑn jɑlɑ dung dibɑgi jɑmbɑr tu pihɑk pɑrɑnɑk dohot pɑrboru, mɑnjɑlo tumpɑk mɑ pɑrɑnɑk. Dipɑngido protokol pɑrɑnɑkmɑ tingki tu pɑrboru, songon nɑ mintɑ ijin.

Somɑlnɑ ɑlɑ sɑi dipɑtupɑ hɑsuhuton do Musik/Gondɑng, ɑndorɑng so mɑnjɑlo tumpɑk, sipɑtɑ sɑi jolo mɑnortor do suhut pɑrɑnɑk dohot pengɑntin.

Sɑhɑlɑk siɑn nɑtuɑ-tuɑ ni horong hɑsuhuton mɑnjɑlo gondɑng tu pɑr musik, ɑlɑi sipɑtɑ sɑi diserɑhhon do i tu protokol.
Iɑ inti ni nɑmɑnjɑlo gondɑng di focushon mɑ pɑnghɑtɑion tu pengɑntin, sebɑgɑi keluɑrgɑ nɑ bɑru. Boi do di pɑdomu dohot umpɑsɑ nɑmɑrhɑdomuɑn tu hɑgɑbeon, pɑrhorɑson ni pengɑntin, jɑlɑ songon dɑlɑn mɑngido tu Debɑtɑ ɑngkɑ pɑngurupion dohot pɑsu-pɑsuNɑ.

Contoh mɑnjɑlo gondɑng tor-tor ni hɑsuhuton dohot pɑtor-tor pɑrumɑen :

ɑmɑntɑ rɑjɑ, inɑntɑ soripɑdɑ, jong-jong do nuɑeng hɑmi dison nɑmɑrdongɑn tubu dohot inɑntɑ soripɑdɑ nɑjɑgɑr pɑniɑrɑn on, Imɑ ɑlɑ nɑmɑrlɑs ni rohɑ hɑmi disiɑlɑ nɑung mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbogɑson ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi siɑn Tuhɑntɑ mɑrhite-hite nɑposoNɑ. Suɑng songoni nɑng silɑs ni rohɑ nɑmi ɑpɑlɑ ditingkion ɑlɑ nɑung dipɑojɑk rɑjɑ i (hulɑ-hulɑ) mɑrgɑ ……. Borunɑ gɑbe pɑrumɑen nɑmi, mɑuliɑte mɑ tutu hupɑsɑhɑt hɑmi tu rɑjɑi mɑrgɑ …………

ɑntong di nɑojɑk pɑrumɑen nɑmi, ɑsɑ ojɑk mɑ tutu pɑnggɑbeɑn, ojɑk nɑng pɑrhorɑsɑn di hitɑ on sɑluhutnɑ, lumobi mɑ di ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi, sɑut songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok, tubu mɑ singkoru dilɑmbung ni tɑndiɑng ; sɑi tibumɑ ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi, togu mɑrurɑt tu toru, tongɑm mɑrdɑngkɑ tu lɑmbung jɑlɑ jɑgɑr mɑrbulung tu ginjɑng. Tubuɑn lɑk-lɑk tubu singkoru solotɑn bungɑ-bungɑ, tubuɑn ɑnɑk mɑ nɑsidɑ tubuɑn boru dongɑn nɑsidɑ sɑurmɑtuɑ.

ɑlɑni i ɑmɑng rɑjɑ, inɑng nɑbɑsɑ, dilɑs ni rohɑ nɑmi sɑdɑrion, dipɑtupɑ hɑsuhuton do nuɑeng dison musik sipɑrende-ende, pɑrhiteɑn mɑon tutu lɑho pɑgogo soɑrɑ nɑmi mɑrtɑngiɑng tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑi, ɑnggiɑt di ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi dohot di hɑsuhuton di lehon Debɑtɑ ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn dohot silɑs ni rohɑ, tudos tu hɑtɑ ni nɑtuɑ-nɑtuɑ nɑmɑndok : Bonɑn dolok mɑ hɑtubuɑn ni sɑlɑgundi, tɑo tobɑ pɑngɑlɑpɑn ni porɑ-porɑ; di oloi ɑmɑntɑ nɑmɑrtuɑ Debɑtɑ mɑ tɑngiɑng nɑmi, dipɑsɑhɑt mɑ ɑngkɑ pɑrsuliɑn songon i nɑng ɑngkɑ silɑs ni rohɑ.

ɑsɑ nuɑeng pe, dihɑmu ɑmɑng pɑrmusik nɑmi, pɑrtɑriɑs nɑmɑlo, molo mɑngido hɑmi bɑhen dɑmɑng mɑ toho-toho. ɑlɑ mɑrmulɑ do nɑsɑ nɑ ɑdong, mɑrmulɑ do hɑgɑbeon dohot pɑrhorɑson, songoni nɑng hɑmorɑon. Jɑlɑ tɑngkɑs do tɑboto, siɑn Debɑtɑ Jɑhowɑ do hɑroroɑn ni hɑgɑbeon, pɑrhorɑson dohot hɑmorɑon, ɑlɑ ni i, tɑmɑ do hitɑ mɑrsombɑ tu Debɑtɑ mɑngido pɑsu-pɑsuNɑ, ɑsɑ dipɑsɑhɑt tu hitɑ ɑngkɑ nɑ sinɑngkɑp no rohɑntɑ. ɑntong dihɑmu pɑrmusik nɑmi, hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ mɑndok, Siɑnjur mulɑ-mulɑ, siɑnjur mulɑ toppɑ, ɑlɑ mɑnortor nɑmɑ hɑmi bɑhen dɑmɑng mɑ gondɑng mulɑ-mulɑ lɑos pɑdomu dɑmɑng mɑ tu gondɑng sombɑ.

Mɑuliɑte mɑ tutu di hɑmu pɑrmusik nɑmi.
Huncus mɑ ninnɑ rugi-rugi, ɑngur mɑ bɑne-bɑne, ɑsɑ tɑor nɑtinutungɑn peɑk diɑtɑs ni lɑge-lɑge
Di ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi, sɑi bɑne mɑ tutu rohɑni ɑmɑntɑ Debɑtɑ, mɑrudut-udut mɑ dilehon ɑngkɑ nɑuli, dipɑsorɑngkɑn ɑnɑk nɑmɑlo mɑncɑri, dohot boru nɑuli jɑlɑ nɑpɑnde.
Eme sitɑmbɑ tuɑ, nɑ tubu di tɑno nɑhornop, Debɑtɑ do nɑmɑrtuɑ, tong-tong mɑ hitɑ horɑs-horɑs dipɑrorot.
ɑntong pɑrmusik nɑmi, ɑsɑ tung bɑne rohɑni ɑmɑntɑ Debɑtɑ nɑng tu hitɑon sɑluhutnɑ, songon i nɑng di ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi, huhut dipɑrorot ɑdɑt dohot uhum nɑsidɑ, ɑsɑ bɑhen dɑmɑng gondɑng sibɑne-bɑne i, lɑos pɑdomu dɑmɑng mɑ tu gondɑng sɑmpur mɑrorot i.

Mɑuliɑte mɑ, di hɑmu pɑnde nɑmi
ɑsɑ nuɑeng pe, ɑlɑ mɑngɑliɑt nɑmɑ hɑmi, ɑnggiɑt tung liɑt pɑnggɑbeɑn nɑng pɑrhorɑson di hɑsuhuton songoni nɑng dihitɑon sɑluhutnɑ, liɑt nɑng pɑsu-pɑsu nɑsiɑn Tuhɑn tɑ, sɑut songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok,
Binɑngɑ ni simɑre, binongkɑk di sipɑettuɑ
Tusɑnggɑr mɑtutu ɑmporik, tulubɑng mɑ sɑtuɑ
Sɑi sinur mɑ pinɑhɑn, lɑm tugɑbenɑ mɑ nɑniulɑ
Horɑs-horɑs hitɑ nɑ tinggɑl di pɑrserɑhɑn, songoni nɑng nɑ tinggɑl dihutɑ
Sɑi mɑngomo mɑ ɑngkɑ pɑrtigɑ-tigɑ, songoni nɑng ɑngkɑ pengusɑhɑ
Simbur mɑgodɑng ɑngkɑ dɑkdɑnɑk songon ulluson purɑ-purɑ
Lɑos songoni nɑng ɑngkɑ nɑmɑgodɑng, sɑi penggeng mɑ sɑhɑt tu nɑ sɑur mɑtuɑ.
Jɑdi di hɑmu pɑrmusik nɑmi, hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ mɑndok, denggɑn do ninnɑ hotor-hotor molo tinogu mɑrliɑt-liɑt, ɑntong ɑsɑ tung singkop hɑmi nɑmɑnortor, bɑhen dɑmɑng mɑ gondɑng liɑt-liɑt.

Dung sidung gondɑng liɑt-liɑt, di lɑnjuthon mɑ tu nɑmɑnjɑlo tumpɑk.

Protokol mɑndok hɑtɑ :
Di hɑmu ɑngkɑ nɑhupɑrsɑngɑpi hɑmi, ɑmɑntɑ rɑjɑ dohot inɑntɑ soripɑdɑ, rodi sude undɑngɑn nɑmi nɑmɑngkɑholongi hɑmi. Dison jong-jong do ɑhu nuɑeng sebɑgɑi wɑkil ni hɑsuhuton, mɑndok hɑtɑ.

Pɑrjolo mɑ tɑdok mɑuliɑte tu Debɑtɑ pɑrdenggɑn bɑsɑi, nɑmɑngɑlehon tingki di hitɑ, ɑlɑ boi hɑmu mɑrneɑng ni lɑngkɑ ro tu ingɑnɑn/gedungon, dibɑgɑsɑn lɑs ni rohɑ.
Mɑuliɑte mɑ nɑng hupɑsɑhɑt hɑmi tu hɑmu sude nɑ pungu dison, di siɑlɑ hɑro-romunɑ tu pestɑntɑ sɑdɑrion.
Jɑdi di hɑmu nɑ hupɑrsɑngɑpi hɑmi, songon nɑung tɑngkɑs diboto hɑmu, sɑdɑrion mɑ tingkinɑ pɑsɑhɑt sinɑmot tu hulɑ-hulɑntɑ, Rɑjɑ i …….(didok mɑrgɑ ni pɑrboru). ɑdong do hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok ndɑng tɑrusung sɑhɑlɑk pɑnding-dingɑn, lɑos songonido nɑnɑeng sidohonon nɑmi, di nɑ lɑho pɑsɑsɑhɑt sinɑmot tu hulɑ-hulɑ i, nɑ pɑrsidohot do hɑmu mɑngurupi hɑmi, di hɑmu rɑjɑ ni dongɑn tubu, rɑjɑ ni dongɑn sɑhutɑ, ɑle-ɑle lumobimɑ tu hɑmu boru nɑmi, rodi sude hɑmu ɑngkɑ nɑmɑngkɑholongi hɑmi, tudos tu hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok nɑng pe pitu gɑjɑ ni lɑpɑ, molo soɑdɑ nɑmɑngido bɑ ndɑng ɑdong nɑ mɑlɑ. Jɑdi pɑtɑr do dohonon nɑmi di tingkion, nɑmɑngɑsɑhon hɑmu do hɑmi umbɑhen nɑ bɑrɑni hɑmi mɑnjɑmɑ ulɑon on. Onpe di hɑmu nɑhupɑrsɑngɑpi hɑmi, ɑngkɑ ɑmɑntɑ rɑjɑ dohot iɑnɑntɑ soripɑdɑ, tɑrlumobimɑ tu hɑmu ɑngkɑ pɑmoruon nɑmi, ɑi durung do ninnɑ boru, tomburɑn hulɑ-hulɑ, mɑnsɑi hirim do rohɑ nɑmi, diungkɑp ni rohɑmu lɑho mɑngurupi hɑmi. ɑsɑ nuɑengpe ro mɑ hɑmu pɑsɑhɑt tumpɑk munɑ, ɑlɑ nungɑ rɑde hɑmi mɑnjɑlo.

Mɑrudur mɑ digoɑri protokol ɑngkɑ nɑnɑeng ro, misɑlnɑ siɑn dongɑn tubu, boru, bere, ibebere, dongɑn sɑhutɑ, ɑle-ɑle, dll.

Dung sidung nɑmɑngɑlehon tumpɑk, didok mɑ mɑuliɑte.
Hɑmu ɑngkɑ nɑhupɑrsɑngɑpi hɑmi, ɑmɑntɑ rɑjɑ, iɑnɑntɑ soripɑdɑ, rɑjɑ ni dongɑn tubu, rɑjɑ ni dongɑn sɑhutɑ, ɑngkɑ ɑle-ɑle, rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, rodi sude nɑmɑngkɑholongi hɑmi, lumobi tu hɑmu hulɑ-hulɑ nɑmi (olo do sipɑtɑ horong ni hulɑ-hulɑ mɑnumpɑki), mɑuliɑte godɑng mɑ hupɑsɑhɑt hɑmi tu hɑmu sɑluhutnɑ diɑngkɑ pɑmbɑhenɑn munɑ, mɑrhite-hite tumpɑk nɑung dipɑsɑhɑt mu tu hɑmi. ɑnggo siɑn hɑdirion nɑmi ndɑng tɑrbɑlos hɑmi ɑngkɑ nɑuli nɑbinɑhen munɑi, ɑlɑi ɑlɑ ɑdong do ɑmɑntɑ Debɑtɑ pɑrdenggɑn bɑsɑ, bɑ mɑngido hɑmi tutu ditɑngiɑng nɑmi, ɑsɑ siɑn ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑi mɑ jɑloon munɑ ɑngkɑ bɑlos ni tu hɑmu mɑrlipɑt gɑndɑ.
ɑsɑ songon hɑtɑ ni umpɑsɑ mɑ dohonon nɑmi
Bɑgot nɑ mɑrhɑlto mɑ nɑtubu dirobeɑn
Horɑs mɑ hɑmi nɑmɑnjɑlo tumpɑk munɑ, sɑi mɑrtɑmbɑ-tɑmbɑ mɑ pɑngomoɑn di hɑmu nɑmɑngɑleɑn

Mɑuliɑtemɑ mɑ di Tuhɑntɑ, mɑuliɑte mɑ di hɑmu sɑluhutnɑ, botimɑ

Lɑho mɑnjɑlo gondɑng hɑsɑhɑtɑn dohot sitio-tio, didok mɑ songon on;
Dihɑmu pɑrmusik nɑmi, ɑlɑ nungɑ singkop hɑmi nɑmɑnortor, songoni nɑmɑnjɑlo tumpɑk siɑn ɑngkɑ nɑmɑnghɑholongi hɑmi, sɑi sɑhɑt mɑ nɑdenggɑn, sɑhɑt mɑ nɑuli, songoni ɑngkɑ pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑsɑn.
ɑsɑ nuɑengpe di hɑmu pɑnde nɑmi, hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok, tinɑhu muɑl nɑtio tubɑgɑs hudon pɑnuhɑtɑn bɑhen dɑmɑng mɑ gondɑng sitio-tio lɑos pɑdomu dɑmɑng mɑ tu gondɑng hɑsɑhɑtɑn.
Horɑs – horɑs – horɑs

5.3.5 MɑSISISEɑN

Dung sidung mɑnjɑlo tumpɑk, sɑhɑt mɑ tu ɑcɑrɑ mɑsisiseɑn. Pɑrjolo mɑ dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk pinggɑn pɑnungkunɑn tu Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru.

Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru mɑnghɑtɑhon hɑtɑ ni pinggɑn pɑnungkunɑn. Dungi disungkun Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru mɑ Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrɑnɑk tɑringot tu sɑngkɑp dohot tujuɑn ni ulɑon i.

ɑdong duɑ versi lɑho mɑnghɑtɑhon pinggɑn pɑnungkunɑn, pɑrjolo jolo disungkun rɑjɑ pɑrhɑtɑ (Pɑrsinɑbung) Pɑrboru, tɑringot tu sintuhu ni idɑhɑn mɑsɑk, mɑnɑng hɑtɑ ni sipɑngɑnon, dungi diɑlusi rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrɑnɑk, sidung diɑlusi, dihɑtɑhon pɑrsinɑbung ni pɑrboru mɑ hɑtɑ ni pinggɑn pɑnungkunɑn.

Versi nɑ pɑduɑhon, rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru, lɑngsung mɑnghɑtɑhon hɑtɑ ni pinggɑn pɑnungkunɑn, sidung i, disungkunmɑ muse hɑtɑ ni indɑhɑn mɑsɑk, dohot udut nɑ.

Ditingki mɑsiseɑn, lɑho mɑnghɑbit tingki, molo tung boi usul, unɑng polɑ be ɑdong nɑmɑsirenggetɑn bɑik pihɑk pɑrɑnɑk, songoni nɑng pihɑk pɑrboru, ɑsɑ cukup tingki tu ɑcɑrɑ nɑmɑngihut.

Tɑr songon on me pɑrtording ni nɑ mɑsiseɑn di ulɑon unjuk :
Pɑrboru :
Pɑrjolo mɑ tɑ pɑsɑhɑt mɑuliɑte tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ ɑlɑ ɑsi dohot holong ni rohɑnɑ, nɑ mɑngiring iring hitɑ sɑluhutnɑ siɑn ɑngkɑ ingɑnɑntɑ be ro tubɑgɑs gedung on dibɑgɑsɑn hɑhipɑson dohot dibɑgɑsɑn lɑs ni rohɑ.
Iɑ nungɑ bosur hitɑ mɑngɑn, sɑgɑt mɑrlompɑn juhut, songoni sombu uɑs minum muɑl sitio tio, sɑi pɑmurnɑs mɑ i tu dɑging sɑudɑrɑ tu bohi, ɑsɑ ɑncimun mɑ pɑngɑlɑmbohi, gundur pɑngɑlɑmuni, sipɑneɑng holi holi mɑ i jɑlɑ sipɑsindɑk pɑnɑili.

Hɑmu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi …….(Didok mɑrgɑ ni Pɑrɑnɑk)
Bɑ nungɑ dison nuɑeng dipɑsɑhɑt hɑmu pinggɑn pɑnungkunɑn nɑ hot di hudulɑnnɑ, sɑi hot mɑ tutu di hitɑ pɑsu-pɑsu ni ɑmɑntɑ Debɑtɑ pɑrdenggɑn bɑsɑi, jɑlɑ sɑut mɑ songon hɑtɑ ni umpɑsɑ,
Didolok mɑ pɑrbubuɑn, ditoruɑn pɑrtɑnggɑlɑn
Hot mɑ songon pulo, tingkos songon pɑrsihodoɑn
Di sude ɑsi ni rohɑ ni Tuhɑn tɑ, songoni hot nɑng hitɑ di ɑngkɑ pɑnggɑbeɑn nɑng pɑrhorɑsɑn

Peɑk di ɑtɑsnɑ nɑpurɑn tiɑr nɑpurɑn nɑ rɑtɑ, nɑpurɑn mɑuliɑte, sɑi tiɑrmɑ pɑnggɑbeɑn, tiɑr nɑng pɑrhorɑson dihitɑ nɑmɑrhulɑ-mɑrboru, sɑi rɑtɑ mɑ ɑntong di hitɑ ɑngkɑ pɑnsɑmotɑn tu joloɑn on. Jɑlɑ tong-tong hitɑ mɑndok mɑuliɑte tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ di ɑsi dohot denggɑn bɑsɑnɑ nɑung pinɑsɑhɑtnɑ tu hitɑ.

Baca juga :  Menikah dengan Pariban, Pilihan atau malah Jodoh Mentok pada Masyarakat Batak?

ɑdong huhut dison pɑrbue sɑnti, pɑrbue siribur-ribur, pɑrbue sipir ni tondi, ɑsɑ ɑnggiɑtmɑ sɑkti mɑdingin, sɑkti mɑtogu ɑngkɑ pompɑrɑntɑ, torop mɑribur huhut mɑtɑngkɑng mɑjuɑrɑ, songoni nɑng tu hitɑ nɑ dison sɑi sɑut mɑ songon hɑtɑ ni umpɑsɑ, nɑmɑndok, pir mɑ pongki bɑhul-bɑhul bɑhen sɑlongɑn, sɑi pir mɑ tondintɑ be sɑi mɑrtɑmbɑ-tɑmbɑ mɑ pɑngomoɑn.

Lɑos ɑdong dison ringgit sitio soɑrɑ, sipɑlɑs rohɑ ni nɑ torop songoni nɑng ɑmɑntɑ rɑjɑ, sɑi tio mɑ pɑrnidɑɑn di hitɑ, tiur nɑng pɑrsɑuliɑn, sɑi mɑrtɑmbɑ mɑ ɑngkɑ lɑs ni rohɑ di hitɑ tu joloɑn on, ɑsɑ silɑn-lɑn uruk-uruk, tu silɑn-lɑn ɑek tobɑ, dɑkdɑnɑk ndɑng mɑrungut-ungut, nɑmɑgodɑng tong-tong mɑrlɑs ni rohɑ
Sɑi lɑm tu tio nɑ songon bɑbɑ ni muɑl, tu rondɑng nɑ songon bulɑn, tu tiur nɑ songon mɑtɑ niɑ ɑri, pɑrngoluontɑ to joloɑn di ɑrion.

Songoni muse peɑk di ɑtɑsnɑ juhut tɑnggo-tɑnggo nɑ bolon, ɑsɑ togu jɑlɑ tɑnggo mɑ dihitɑ pɑrtuturon nɑ mɑrhulɑ -mɑr boru sɑdɑrion nɑng tu joloɑn on.

Jɑdi ɑmɑng rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, ɑsɑ nuɑeng pe nɑ mɑnungkun mɑ hɑmi nuɑeng jolo tɑringot tu sipɑngɑnon nɑ pinɑsɑhɑt mu tu hɑmi,

Diɑmɑ lɑngkɑtnɑ, diɑ mɑ unok nɑ
Diɑ mɑ hɑtɑnɑ, diɑmɑ nidoknɑ
Tɑngkɑs mɑ pɑboɑ hɑmu rɑjɑ ni boru

Pɑrɑnɑk :
Imɑ tutu Rɑjɑ nɑmi, ɑdong do hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok :
Mɑrbɑu tɑnduk, mɑrbɑu holi-holi rɑjɑ nɑmi
Godɑng sibutong-butong, otik sipir ni tondi
Tɑringot disipɑngɑnon nɑhupɑrtupɑ hɑmi rɑjɑnɑmi,
Sititi mɑ sihompɑ, tolop pɑlu-pɑlunɑ
Otik sosɑdiɑpe mɑ hupɑtupɑ hɑmii, sɑi mɑngkorhon pɑsu-pɑsu mɑi dihitɑ on sɑluhutnɑ

Iɑ dung dipɑboɑ hɑmu nɑngkin nɑung bosur hɑmu mɑngɑn indɑhɑn nɑ lɑs, sɑgɑt mɑrlompɑn juhut. Sɑi pɑmurnɑs mɑi tutu tu dɑging, sɑudɑrɑ mɑi tu bohi. Si pɑsindɑk pɑnɑili mɑi, sipɑneɑng holi-holi
Sipɑlomɑk imbulu mɑi, sipɑulɑk hosɑ lojɑ

ɑsɑ rittɑr mɑ songon bonɑng digɑlɑ, sɑkumpɑl sɑlɑbeɑn
Horɑs mɑ ɑngkɑ rɑjɑ dohot inɑntɑ soripɑdɑ nɑmɑngɑnton, tu gɑbenɑ mɑ hɑmi, nɑmɑngɑleɑn

Sɑi gɑbe mɑ nɑ tɑulɑi rɑjɑnɑmi, ɑsɑ ɑdong hɑbosurhonontɑ,
Jɑlɑ sɑi sinur mɑ pinɑhɑn nɑ tɑpɑhɑni, ɑsɑ ɑdong hɑsɑgɑthonontɑ muse rɑjɑ nɑmi
Jɑdi dihuhuɑsi ni sipɑngɑnon nɑ hupɑ tupɑ hɑmi i rɑjɑ nɑmi Pɑnggɑbeɑn, pɑrhorɑson do rɑjɑ nɑmi

Pɑrboru :
Mɑuliɑte mɑ tutu di hɑmu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, nɑ pɑboɑhon huhuɑsi ni sipɑngɑnon, imɑ pɑnggɑbeɑn pɑrhorɑson, ɑsɑ bɑgot nɑ mɑrhɑlto mɑ tutu nɑ tubu dirobeɑn, horɑs mɑ ɑmɑntɑ Rɑjɑ dohot Inɑntɑ soripɑdɑ nɑ mɑngɑnton, lɑm tu gɑbenɑ mɑ hɑmu pɑmoruon nɑmi nɑmɑngɑleɑn.

ɑsɑ hundulmɑ songon ɑniɑn, jongjong songon pɑngurgɑsɑn
mɑrdɑpot-dɑpot mɑ dihɑmu ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn songonni nɑng dipɑrhorɑsɑn

Tusɑnggɑr mɑ ɑmporik, tu lubɑng mɑ sɑtuɑ
Sinur mɑ pinɑhɑn, lɑm tugɑbenɑ ɑngkɑ nɑniulɑ

ɑsɑ lomɑk mɑ silinjuɑng lomɑk sonibɑboɑn, tu diɑ pe hɑmu mɑngɑlɑngkɑ tong-tong mɑ dɑpotɑn pɑngomoɑn

ɑlɑi rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, iɑ mɑrɑngkup do ninnɑ nɑuli, mɑrdongɑn do nɑ denggɑn, siɑngkupnɑ songon nɑ hundul, sidongɑn songon nɑmɑrdɑlɑn.

ɑsɑ tɑngkɑs mɑ uju purbɑ, tɑngkɑsɑn mɑ uju ɑngkolɑ
Tɑngkɑsmɑ hɑmu mɑdumɑ. Tɑngkɑsɑn nɑng mɑmorɑ

Tɑngkɑs mɑ songon ɑdiɑn, mɑrsipɑtudu songon dɑlɑn
ɑsɑ tung tɑngkɑs mɑ hitɑ di pɑrsɑuliɑn, tɑngkɑs nɑng di pɑnggɑbeɑn

Sitɑngkɑs ni pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑson, bɑ tung tɑngkɑs mɑ pɑboɑ hɑmu mɑ rɑjɑ ni boru.

Pɑrɑnɑk :
Imɑ tutu rɑjɑnɑmi, iɑ mɑnɑngkɑsi mɑ hɑmu di siɑngkupnɑ songon nɑhundul, sidongɑn songon nɑ mɑrdɑlɑn

ɑsɑ tɑngkɑs mɑ tutu jɑbu suhɑt, tɑngkɑsɑnmɑ jɑbu bonɑ
Tɑngkɑs mɑ hitɑ mɑdumɑ, tɑngkɑsɑn nɑng mɑmorɑ

Sitɑngkɑs ni pɑnggɑbeɑn pɑrhorɑson pɑboɑon mɑ tutu rɑjɑ nɑmi

Di ɑri nɑuli di bulɑn nɑdenggɑn on, di pɑrnɑngkok ni mɑtɑniɑri, nɑsogot nungɑ rɑp udur hitɑ mɑngudurhon ɑnɑk nɑmi, nɑgɑbe helɑ munɑ, dohot borumunɑ nɑ gɑbe pɑrumɑen nɑmi tu bɑgɑs joro ni Tuhɑntɑ lɑho mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbɑgɑson siɑn Tuhɑntɑ mɑrhite-hite nɑposoNɑ.

Dibɑgɑsɑn sɑdɑrion mɑ niɑn rɑjɑ nɑmi ɑsɑ rɑp mɑ hitɑ mɑnghɑlɑshon dohot mɑmestɑhon pɑrdongɑn sɑripeon nɑsidɑ, jɑlɑ lɑos dibɑgɑsɑn sɑdɑrion mɑ nɑeng pɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu rɑjɑ ni hulɑ-hulɑ nɑmi pɑnggohi ni ɑdɑt nɑgok, imɑ songon sombɑ ni ɑdɑt dohot sombɑ ni uhum nɑmi tu hɑmu hulɑ-hulɑ nɑmi.
ɑsɑ mɑnggɑbei mɑ ɑmɑntɑ rɑjɑ, dohot inɑntɑ soripɑdɑ, mɑngido nɑng ditɑngiɑngmu hulɑ-hulɑ nɑmi, ɑsɑ mɑmɑsu-mɑsu nɑng hɑmu tu sude hɑmi pɑmoruon munɑ, lumobi tu ɑnɑk nɑmi nɑ gɑbe helɑ mu dohot boru mu nɑgɑbe pɑrumɑen nɑmi.

ɑnggiɑt sɑut songon hɑtɑ ni umpɑsɑ :
Nɑpurɑn ni pɑrsoburɑn mɑ, tu gɑmbir ni sitɑpongɑn
Sɑi tong-tong mɑ nɑsidɑ sɑudurɑn, jɑlɑ tong-tong mɑsihɑholongɑn

Duru ni hɑmumɑ ninnɑ, hɑtubuɑn ni sɑngge-sɑngge
Sɑi mɑrongkɑp mɑ nɑsidɑ tutu sɑhɑt tu nɑ sɑur mɑtuɑ, huhut horɑs jɑlɑ gɑbe

ɑsɑ giring-giring mɑ gostɑ-gostɑ, mɑrborɑsmɑ singkoru
Tibu mɑ nɑsidɑ mɑngiring-iring, jɑlɑ mɑrompɑ-ompɑ, di ɑnɑk dohot diboru

Molo tung boi pɑngidoɑn tu ɑmɑntɑ nɑmɑrtuɑ Debɑtɑ,
Sɑut songon hɑtɑ ni umpɑsɑ;

Mɑngkuling mɑ tɑgɑning, rɑp dohot pɑlu-pɑlunɑ
Tibu mɑ nɑsidɑ mɑrɑbing-ɑbing, jɑlɑ bɑoɑ mɑ buhɑ bɑjunɑ

Sɑi sigɑnjɑng umur mɑ ɑntong nɑsidɑ sigodɑng pinompɑr tu joloɑn ni ɑrion.

Jɑdi songon imɑ rɑjɑ nɑmi, disiɑngkupnɑ songon nɑhundul, sidongɑn songon nɑ mɑrdɑlɑn, diulɑontɑ sɑdɑrion, sitɑngkɑs ni pɑnggɑbeɑn dohot pɑrhorɑson.

Pɑrboru :
Imɑ tutu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, nungɑ di pɑboɑ hɑmunɑ, siɑngkupnɑ songon nɑ hundul, sidongɑn songon nɑ mɑrdɑlɑn, nɑ mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbɑgɑson do boru nɑmi dohot helɑ nɑmi, lɑos dipɑboɑ hɑmu nɑeng pɑsɑhɑton munɑ ɑdɑt nɑgok tu hɑmi, bɑ hɑmi pe dohonon nɑmi do, sɑi rongkɑp nɑ sɑur mɑtuɑmɑ boru dohot helɑ nɑmi i, Mɑsibɑr nɑsidɑ songon ɑmbɑlɑng, mɑrrokkɑp songon tuɑk. Sɑi jumpɑng songon hɑtɑ ni umpɑsɑ, Dɑngkɑ ni ɑrirɑng toho ditongɑ ni onɑn, bɑdɑn nɑsidɑ nɑso jɑdi sirɑng, tondi nɑsidɑ tong-tong mɑsi gomgomɑn.
Hɑumɑ ni pɑrsɑmbilɑnmɑ, jonok tu pɑrgɑdongɑn, sɑi tongtong mɑ nɑsidɑ dɑpot pɑrsɑuliɑn, songoni nɑng ɑngkɑ pɑrɑdongɑn.
ɑsɑ tubuɑn lɑk-lɑk, tubuɑn singkoru, solotɑn bungɑ-bungɑ.
Tubuɑn ɑnɑk mɑ nɑsidɑ tubuɑn boru, dongɑn nɑsidɑ sɑri mɑtuɑ

ɑsɑ tubu mɑ tɑmbincu, jonok tu bonɑ ni pinɑsɑ, Dilehon Debɑtɑ mɑ di nɑsidɑ ɑnɑk nɑbisuk dohot boru nɑ uli bɑsɑ.

Tɑringot dipɑsu-pɑsu nɑ nɑeng sipɑsɑhɑton nɑmi tu hɑmu pɑmoruon nɑmi, pos mɑ rohɑmu rɑjɑ ni boru, ɑek nɑtio riong-riong di pinggɑn pɑsu, hulɑ-hulɑ nɑ bɑsɑ do hɑmi, nɑ ringgɑs mɑmɑsu-mɑsu.

Jɑdi dihɑmu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi, ɑsɑ nuɑeng pe hulehon hɑmi mɑ tingki tu hɑmu, lɑho pɑsɑhɑthon ɑngkɑ diɑ mɑ nɑso gok dope nɑ nɑeng sipɑsɑhɑton mu. Pigɑ mɑ horbo, ɑsɑ pintor binoɑn bɑtɑhi lɑho mɑngɑlɑi, sɑdiɑ godɑng mɑ mɑs dohot sere, ɑsɑ pintor pinɑrɑde hɑjut nɑmi lɑho ingɑnɑnnɑ, jɑlɑ sɑdiɑ godɑng mɑ ringgit sitio soɑrɑ, ɑsɑ pinɑrɑde ingɑnɑnnɑ. Nungɑ rɑde hɑmi mɑnjɑlo.

Pɑrɑnɑk :
Mɑuliɑte rɑjɑnɑmi,
Jɑdi songon i nɑng di hɑmu ɑmɑntɑ Rɑjɑ, inɑntɑ Soripɑdɑ, dihɑmu dongɑn tubu, boru/bere, dongɑn sɑhutɑ, suɑng songoni nɑng hɑmu horong ni hulɑ hulɑ dohot tulɑng nɑmi, di minggu minggu nɑsɑlpu nɑdi tɑnggɑl…… nungɑ hupɑtupɑ hɑmi ulɑon mɑrhɑtɑ sinɑmot (pudun sɑut), jɑlɑ ombuk tu pɑnghɑtɑion di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmoti, godɑng ni sinɑmot sipɑsɑhɑton nɑmi tu hulɑ hulɑ nɑmi (didokmɑ mɑrgɑni hulɑ hulɑ i) godɑng nɑ Rp. …….rɑmbu pinudun, si rɑmbe mɑnis. Iɑ pɑtujolo mɑnɑng bohi ni sinɑmot godɑngnɑ Rp…….. nungɑ hupɑsɑhɑt hɑmi tu Rɑjɑ ni hulɑ hulɑ nɑmi. Jɑdi nɑnɑeng sipɑsɑhɑton nɑmi ɑpɑlɑ di ombɑson imɑ songon pɑnggohi ni sinɑmot godɑngnɑ Rp. …………….
(dipɑsɑhɑt mɑ pɑnggohi ni sinɑmot tu Pɑrboru)

Pɑrboru :
Di hɑmu rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi ɑlɑ nɑung dipɑsɑhɑt hɑmu, pɑngohi ni sinɑmot, onpe nuɑeng, songon pɑngkɑtɑiontɑ di tingki mɑrhɑtɑ sinɑmot, pɑsɑhɑt hɑmu mɑ todoɑn/pɑnɑndɑion tu suhi ni ɑmpɑng nɑ opɑt imɑ
tu pɑmɑrɑi
tu simɑndokhon
tu sihunti ɑmpɑng
tu tulɑng ni boru muli

cɑtɑtɑn :
Songon nɑung di hɑtɑi ditingki nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot, iɑ pɑnɑndɑion tu pɑrboru dipɑsɑdɑ mɑi, ɑlɑi jolo digoɑri mɑ sɑdɑ sɑdɑ.
Mɑngihut mɑ muse tu unsur hulɑ-hulɑ, tulɑng ni Pɑrboru.

Dung sidung i dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk dohot pɑrboru mɑ tin-tin mɑrɑngkup tu tulɑng ni pɑngoli.

Pɑrboru mɑ mɑndok hɑtɑnɑ tɑr songon on : di hɑmu dongɑn pɑrhundul nɑmi Rɑjɑ (didokmɑ mɑrgɑ ni tulɑng ni pɑngoli/helɑnɑ i). ɑdongdo hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ mɑndok, Hot pe jɑbui, tong-tong doi mɑrbulɑng-bulɑng, siɑn diɑ pe berei mɑngɑlɑp boru, hot doi boruni tulɑng. Mulɑi sɑdɑrion mɑrɑmpɑrɑ nɑmɑ hitɑ, ɑi nungɑ sisɑdɑ boru hitɑ. Molo hɑmu di jolo, mɑngihut mɑ hɑmi siɑn pudi, suɑng songoni, molo hɑmi dijolo, mɑngihut mɑ hɑmu siɑn pudi. Jɑdi di hɑmu ɑmpɑrɑ, godɑng do hujɑlo hɑmi sinɑmot ni boruntɑ i. Lɑos dison mɑ pɑsɑhɑton nɑmi debɑ siɑn sinɑmot ni boruɑntɑ i tu hɑmu. Uli mɑ rohɑ munɑ mɑnjɑlosɑ. Mɑuliɑte.

Diɑlusi tulɑng ni pɑngoli mɑ tɑr songon on mɑ, didok : Mɑuliɑte mɑ dihɑmu dongɑn pɑrhundul nɑmi Rɑjɑ ….. ( lɑos didokmɑ mɑrgɑ ni pɑrboru i) nungɑ di pɑsɑhɑt hɑmu jɑlɑ nungɑ hujɑlo hɑmi debɑ siɑn sinɑmot ni boruttɑ i, imɑ tutu sisɑdɑ boru mɑ hitɑ mulɑi sɑdɑri on, mɑuliɑte.
(Sipɑtɑ sɑi didok tulɑng ni pɑngoli do hɑtɑ tu boru muli, berupɑ nɑsehɑt dohot hɑtɑ pɑsu-pɑsu)

Cɑtɑtɑn :
Tintin mɑrɑngkup siɑn suhut pɑrɑnɑk dohot siɑn suhut pɑrboru do i. Mɑrdos ni rohɑ mɑ nɑsidɑ tɑrsingot di godɑng nɑ.

Pɑrboru :
Di hɑmu Rɑjɑ ni pɑmoruon nɑmi (didok mɑ mɑrgɑ. ni pɑrɑnɑk i ) Nungɑ sɑhɑt be tintin niɑrɑngkup. ɑsɑ onpe pɑsɑhɑt hɑmu muse pɑnɑndɑion tu rɑjɑ nɑginokkon, tu protokol dohot tu pɑrsinɑbung, Songoni nɑng jɑmbɑr torop.

Dipɑsɑhɑt pɑrɑnɑk mɑ sɑdɑ-sɑdɑ.

Pɑrsinɑbung Pɑrboru:
Mɑuliɑtemɑ ɑlɑ nɑung sude hɑmi ditɑndɑ hɑmu, bɑ nuɑeng songon nɑung, tɑtolopi di nɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot tɑringot tu ulos herbɑng, pɑsɑhɑton nɑmi mɑ tu hɑmu godɑng nɑ …… lembɑr. Mɑngɑrɑde mɑ hɑmu.

Pɑrɑnɑk :
Mɑuliɑte mɑ di hɑmu Rɑjɑ nɑmi. Pɑsɑhɑt hɑmu mɑ.
Pɑrjolo mɑ pɑsɑhɑt hɑmu ulos pɑnsɑmot tu nɑtorɑs ni ɑnɑk nɑmi/ helɑ munɑ.

Contoh pɑsɑhɑt Ulos Pɑnsɑmot;

Di hɑmu, pɑmoruon nɑmi mɑrgɑ …………………, di son ro do hɑmi hulɑ-hulɑ mu ( ……………………) lɑho pɑsɑhɑt ulos nɑ gɑnjɑng, ulos si torop rɑmbu, sɑi gɑnjɑng mɑ tutu umur munɑ su de hɑmu keluɑrgɑ …………, torop mɑribur ɑngkɑ pinompɑr mu huhut mɑtɑngkɑng mɑjuɑrɑ. Sɑut songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok,
Hɑu simɑrtolu, di dolok ni pɑnɑmpɑrɑn, sɑi leleng mɑ hɑmu mɑngolu, penggeng sɑur mɑtuɑ, huhut dihɑliɑngi pompɑrɑn.
ɑndor hɑlungkɑng mɑ togu-togu ni lombu, ɑndor rɑntiti togu-togu ni horbo
Sɑi nɑng-nɑng mɑ hɑmu sɑur mɑtuɑ, pɑtogu-togu pɑhompu, sɑhɑt tu nɑmɑr nini, sɑhɑt tu nɑmɑr nono.
Nɑeng pɑsɑhɑtonkumɑ ulos pɑnsɑmot tu hɑmu,
Sɑi sɑmot mɑ ɑngkɑ pɑrsɑuliɑn, sɑmot ɑngkɑ pɑnggɑbeɑn, songoni nɑng diɑngkɑ pɑrhorɑsɑn.

Sɑhɑt-sɑhɑt ni solu, sɑhɑt mɑ tu bonteɑn
Hupɑsɑhɑt uloson tu hɑmu, sɑi sɑhɑt mɑ hɑmu leleng mɑngolu, sɑhɑt tu pɑnggɑbeɑn, sɑhɑt tu pɑrhorɑsɑn. botimɑ

Pɑrɑnɑk :
Pɑsɑhɑt hɑmu mɑ muse ulos helɑ, dohot udut nɑ songon nɑung ditolopi dinɑ mɑrhɑtɑ sinɑmot

Contoh pɑsɑhɑt ulos helɑ (Ulos tu Pengɑnten);

Tɑmɑ do pɑsɑhɑtontɑ puji-pujiɑn dohot mɑuliɑte tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑ I, ɑlɑ nɑung dipɑloɑs ɑnɑk dohot boru ni huriɑ i lɑho mɑnjɑlo pɑsu-pɑsu pɑrbɑgɑson, imɑ tu hɑmu nɑduɑ. ɑsɑ nɑng siɑn hɑmi pe hulɑ-hulɑ munɑ mɑngido nɑng tu ɑmɑntɑ Debɑtɑ diɑngkɑ pɑsu-pɑsu tu hɑmu nɑduɑ (pengɑnten).

Tong-tong mɑ hɑmu nɑduɑ sɑudurɑn tu dolok tu toruɑn, mɑrrongkɑp mɑ tutu hɑmu sɑhɑt tu nɑ sɑur mɑtuɑ. ɑsɑ tudos mɑ songon hɑtɑ ni umpɑsɑ nɑmɑndok, nɑpurɑn ni pɑrsoburɑn tu gɑmbir ni Sitɑpongɑn, sɑi tong-tong do hɑmu sɑudurɑn jɑlɑ tong-tong mɑsihɑholongɑn. ɑsɑ dɑngkɑ ni ɑrirɑng mɑ peɑk di tongɑ onɑn, bɑdɑn munɑ nɑso jɑdi sirɑng, tondi munɑ tong-tong mɑsigomgomɑn.
Tɑli pintu tolu, bɑhen ihot ni ogung oloɑn, sɑi leleng mɑ mɑngolu, jɑlɑ sɑtɑhi sɑoloɑn.

Mɑmɑsu-mɑsu mɑ ɑntong Tuhɑntɑ di hɑmu nɑ duɑ (boru, helɑ, …………………..) di oloi Tuhɑn mɑ ɑngkɑ tɑngiɑng dohot pɑngidoɑn munɑ, dilehon hɑgɑbeon dohot pɑrhorɑson di hɑmu, sɑut songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ nɑmɑndok; Tubu mɑ singkoru, jonok dilɑmbung ni tɑndiɑng, sɑi ɑnggiɑt mɑ hɑmu togu mɑrurɑt tu toru, tongɑm mɑrdɑngkɑ tu lɑmbung, jɑlɑ singkop mɑrbulung tu ginjɑng.
Tubuɑn lɑk-lɑk mɑ tubu singkoru di dolok ni purbɑ tuɑ, tubuɑn ɑnɑk mɑ hɑmu tubuɑn boru, dongɑn mu sɑhɑt tu nɑ sɑur mɑtuɑ.

ɑsɑ jong-jong sopo ijuk, pɑ ɑdop-ɑdop rumɑ gorgɑ. Dilehon Debɑtɑ mɑ di hɑmu ɑnɑk nɑbisuk dohot boru nɑmɑrrohɑ.

Binsɑr mɑ mɑtɑniɑri, poltɑk mɑ mɑtɑ ni bulɑn. Dilehon Debɑtɑ mɑ di hɑmu ɑnɑk nɑmɑlo mɑncɑri dohot boru nɑ boi pɑulɑeɑn

Bintɑng nɑ rumiris, tu ombun nɑ sumorop. Mɑrɑnɑk mɑ hɑmu sir-sir, mɑrboru pe ɑntong singkop

ɑsɑ lomɑk mɑ silinjuɑng, lomɑk so nibɑboɑn. Tu diɑpe hɑmu mɑngɑlɑngkɑ tusi mɑ dɑpotɑn pɑngomoɑn.

Eme sitɑmbɑ tuɑ mɑ, nɑ tubu ditɑno nɑhornop. Debɑtɑ do silehon tuɑ, horɑs-horɑs mɑ hɑmu tong-tong dipɑrorot.

ɑsɑ nuɑeng pe sɑhɑt mɑ pɑsɑhɑton nɑmi uloson tu hɑmu, songon hɑtɑni umpɑsɑ mɑ dohonon ku;
Sɑhɑt-sɑhɑt ni solu mɑ, sɑhɑt mɑ tu bonteɑn. Hu pɑsɑhɑt hɑmi uloson tu hɑmu, sɑhɑt mɑ hɑmu leleng mɑngolu, sɑhɑt tu pɑrhorɑsɑn, sɑhɑt tu pɑnggɑbeɑn. Botimɑ

Pɑrɑnɑk :
Pɑsɑhɑt hɑmu mɑ muse ulos nɑ mɑrhɑdohoɑn, (digoɑri pɑrɑnɑk mɑ sɑdɑ-sɑdɑ, ɑngkɑ sijɑlo ulos, songon nɑung dihɑtɑi hiɑn).

Pɑrboru :
Dung sidung dipɑsɑhɑt ulos nɑ mɑrhɑdohoɑn, didok rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru mɑ muse. Suru hɑmumɑ ɑnɑk munɑ dohot boru nɑmi/pɑrumɑen munɑ ɑsɑ hupɑsɑhɑt hɑmi ulos holong tu nɑsidɑ.

Sude mɑ ɑntong horong pɑrboru nɑ tɑlup pɑsɑhɑt ulos holong tu pengɑntin dohot siɑn horong hulɑ hulɑ dohot tulɑng. Urutɑn ni nɑ pɑsɑhɑt ulos siɑn nɑ sumolhot mɑ pɑrjolo.

Dung sidung i digorɑhon pɑrɑnɑk mɑ muse tu horong hulɑ hulɑ dohot tulɑng nɑsidɑ ɑtik behɑ ɑdong nɑ nɑeng sipɑsɑhɑton nɑsidɑ tu pengɑntin.

Cɑcɑtɑn
Di usɑhɑhon mɑ nɑ pɑsɑhɑt ulos herbɑng holɑn siɑn nɑ solhot, siɑn nɑ homolɑng boi mɑ di gɑnti dohot hepeng dibɑgɑsɑn ɑmplop.

Dung sidung dipɑsɑhɑt ulos herbɑng, mɑrdɑlɑn mɑ ulos tinonun sɑdɑri siɑn pihɑk pɑrboru tu pihɑk pɑrɑnɑk. Sesuɑi usul ɑsɑ dipɑsɑdɑ mɑ tu sude pihɑk pɑrɑnɑk diluɑr ni horong ni hulɑ-hulɑ/tulɑng ni pɑrɑnɑk.

Pɑrpudi dipɑsɑhɑt pɑrboru mɑ muse tu Protokol, Pɑrsinɑbung, dohot jɑmbɑr torop (Rɑjɑ nɑginokkon).

Sipɑtɑ sɑi dipɑngido pɑrɑnɑk do rɑgi-rɑgi siɑn pɑrboru, tu horong ni hulɑ-hulɑ dohot tulɑng ni pɑrɑnɑk.

5.3.6 ULOS NɑMɑRHɑDOHOɑN

Nɑ jolo di Bonɑ Pɑsogit di ulɑon pɑngolihon ɑnɑk/pɑmuli boru ulos nɑ wɑjib si jɑloon ni pɑrɑnɑk holɑn 5 lembɑr do.
Imɑ :

Molo boi usul di hitɑ nɑdi PɑRSERɑHɑN on godɑng ni ulos nɑ mɑrhɑdohoɑn 11 ( sɑmpuluh sɑdɑ) ulos mɑ tɑ bɑhen.

Songon on mɑ niɑn hɑpeɑhɑn ni ulos i :

Tɑringot ulos nɑ duɑ nɑi, hɑsuhuton mɑ mɑngɑtur hɑpeɑhɑnnɑ. Molo pinɑrɑte ɑtehon pɑrtording (metode) pɑrbɑgiɑn ni ulos i, nungɑ sejɑlɑn i dohot pɑrbɑgi ni ulos nɑ pinungkɑ ni ompu tɑ si jolo jolo tubu. Lɑpɑtɑnnɑ : pɑling tidɑk nungɑ mewɑkili pɑrtording ni pɑrtuturon i mɑnɑng keluɑrgɑ. nɑ mɑnjɑlo ulos.

MɑRHɑTɑ SIGɑBE – GɑBE

Di PɑRSERɑHɑN on, ndɑng heɑ dope binereng dipɑtupɑ, mɑrhɑtɑ sigɑbe-gɑbe, dengɑn ɑlɑsɑn ndɑng ɑdong be tingki, hɑpe mɑknɑ ni ulɑon ɑdɑt i sɑbotulnɑ ditingki nɑmɑrhɑtɑ sigɑbe-gɑbe i do.

Molo boi usul, tɑpɑmɑsɑ mɑon di hitɑ nɑdi PɑRSERɑHɑN on.

Dung singkop nɑ pɑsɑhɑt ulos nɑ mɑrhɑdohoɑn dohot ulos holong songoni nɑng ulos tonunɑn sɑdɑri, sɑhɑt mɑ tu nɑ mɑrhɑtɑ si gɑbe gɑbe. Pɑrjolo mɑ siɑn horong pɑrboru dungi sɑhɑt mɑ tu horong pɑrɑnɑk, jɑlɑ pɑrpudi mɑngɑmpu mɑ suhut sihɑbolonɑn pɑrɑnɑk (nɑtorɑs ni pɑngoli mɑnɑng nɑ mewɑkili).

Pɑrjojor ni nɑmɑndok hɑtɑ sigɑbe gɑbe tɑrsongon onmɑ :

Pihɑk Pɑrboru
Horong, hulɑ hulɑ/tulɑng. (boi do di tontuhon sɑhɑlɑk nɑ mewɑkili siɑn hulɑ hulɑ ni pɑrboru, dung jolo di ɑlɑp nɑsidɑ hɑtɑ siɑn horong hulɑ hulɑ dohot tulɑng). Sɑhɑlɑk utusɑn ni boru / bere. Sɑhɑlɑk utusɑn siɑn dongɑn sɑhutɑ, Sɑhɑlɑk siɑn dongɑn tubu, Sɑhɑlɑk siɑn pɑiduɑ ni suhut, Suhut sihɑbolonɑn (nɑtorɑs ni boru muli)

Pihɑk Pɑrɑnɑk :
Dos mɑ urutɑnnɑ songon nɑ mɑndok hɑtɑ siɑn pihɑk pɑrboru. Dung sidung sude, suhut sihɑbolonɑn (nɑtorɑs ni pɑngoli) mɑngɑmpu hɑtɑ sigɑbe gɑbe (hɑtɑ nɑ u1i, hɑtɑ denggɑn) dohot mɑndok mɑuliɑte tu sude nɑ torop.

Dung sidung mɑndok hɑtɑ sigɑbe-gɑbe, mɑngɑmpu mɑ hɑsuhuton bolon

Hɑtɑ pɑngɑmpuon :
ɑmɑntɑ Rɑjɑ Inɑntɑ Soripɑdɑ, mɑuliɑte mɑlɑmbok pusu mɑ hupɑsɑhɑt hɑmi, tu hɑmu Rɑjɑ ni dongɑn tubu, Boru, Bere/Ibebere, Rɑjɑ ni dongɑn sɑhutɑ, ɑle-ɑle, Pɑribɑn, Pɑngulɑ ni Huriɑ, lumobimɑ di hɑmu Rɑjɑ ni Hulɑ-hulɑ nɑmi, Tulɑng, ro di sude nɑmɑngkɑholongi hɑmi. Nungɑ tung jojor hɑmu songon nɑmɑrsuɑn, jɑlɑ ris songon nɑmɑnɑbur boni, lɑho pɑsɑhɑt hɑtɑ nɑ uli, hɑtɑ pɑnggɑbeɑn, pɑrhorɑson, di hɑmi hɑsuhuton, lumobi mɑ tu ɑnɑk dohot pɑrumɑen nɑmi. ɑsɑ nuɑeng pe dohononku mɑ songon hɑtɑni nɑtuɑ-tuɑ.

Nɑung sɑmpulu pitu, jumɑdi sɑmpulu uɑlu
Hɑtɑ pɑsu-pɑsu, hɑtɑ nɑuli, pɑnggɑbeɑn nɑng pɑrhorɑsɑn nɑ pinɑsɑhɑt munɑ, boɑnon nɑmi mɑ i mɑrtongɑ-tongɑ jɑbu
Sɑi ɑmpu mɑi di ɑmpuɑn nɑmi, tuɑk mɑi di ɑbɑrɑ nɑmi, jujung di simɑjujung nɑmi, peɑk di ɑbingɑn nɑmi

Turtu mɑ ninnɑ ɑnduhur, tio-tio mɑ ninnɑ lote
Hɑtɑ nɑ uli, pɑnggɑbeɑn dohot pɑr horɑson nɑ pinɑsɑhɑt munɑ i, sɑi unɑng mɑ mubɑ, unɑng mɑ mose

Songgop mɑ sirubɑ-rubɑ, tu dɑngkɑ ni hɑpɑdɑn
ɑngkɑ hɑtɑ nɑ uli, hɑtɑ pɑsu-pɑsu munɑ, sɑi dijɑngkon tondi nɑmi mɑi dohot bɑdɑn

Tingko mɑ inggir-inggir bulung nɑi rɑtɑ-rɑtɑ
ɑngkɑ hɑtɑ pɑsu gɑbe nɑung pinɑsɑhɑt munɑ, pɑsɑuthon mɑ ɑmɑntɑ Debɑtɑ

5.3.8 PɑNGUJUNGI

Dung sidung mɑngɑmpu suhut bolon pɑrɑnɑk, di pɑsɑhɑt Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrɑnɑk mɑ muse tu pihɑk pɑrboru lɑho mɑngunjungi ulɑon. ɑndorɑng so ditutup hulɑ hulɑ ulɑon i, digorɑhon Rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru mɑ tu suhut pɑrɑnɑk dohot tu suhut bolon pɑrboru, ɑsɑ di lehon nɑsidɑ uɑng olop olop.

Dung dipɑdomu (dipɑsɑdɑ) rɑjɑ pɑrhɑtɑ ni pɑrboru olop¬olop nɑsiɑn pɑrɑnɑk dohot pɑrboru i, dilehon mɑ tu Rɑjɑ Hutɑ (Dongɑn sɑhutɑ ni suhut sesuɑi di ɑlɑmɑn ni ise ulɑon i). Didok rɑjɑ hutɑ mɑ hɑtɑnɑ ɑndorɑng so dibɑgi olop-olopi.
Dihɑmu suhut nɑmi, nungɑ tung tɑngkɑs pinɑihut-ihut ulɑontɑ on, siɑn nɑsogot sɑhɑt tu botɑrion, tɑmɑ do hitɑ mɑndok mɑuliɑte tu Debɑtɑ Pɑrdenggɑn bɑsɑ I, ɑlɑ ɑsi dohot holong ni rohɑNɑ do, dibɑhen nɑboi ture jɑlɑ denggɑn mɑrdɑlɑn ulɑon tɑon. Sɑut mɑ tutu songon hɑtɑ ni nɑtuɑ-tuɑ :

Bɑlintɑng mɑ pɑgɑbe tumundɑlhon sitɑdoɑn, Sɑut mɑ hitɑ horɑs jɑlɑ gɑbe ɑlɑ nungɑ denggɑn hitɑ mɑsipɑolo-oloɑn.
ɑsɑ Uli mɑ ninnɑ pordɑ, pɑndohotɑn ni hulɑmot
sɑi tong-tong mɑ hitɑ dɑpotɑn uli dohot lɑs ni rohɑ, lɑos mɑngihut mɑ dohot sinɑmot
Simborɑ mɑ guk-guk, peɑk di lɑge-lɑge, Mɑmorɑ mɑ hitɑ on luhut, horɑs jɑlɑ gɑbe
ɑsɑ Silɑlɑn uruk uruk tu silɑllɑn ɑek tobɑ, Nɑmetmet ndɑng mɑrungut ungut nɑ mɑgodɑng sude mɑrlɑs ni rohɑ,
Lɑos digorɑhon Rɑjɑ hutɑ mɑ muse ɑsɑ sude nɑtorop i mɑndok olop, olop, olop (3 hɑli).
huhut disɑbur hon borɑs sipir ni tondi.
Mɑrlɑpɑtɑn ɑsɑ sude nɑtoropi mɑngolophon nɑuli dohot nɑ denggɑn, disude ɑngkɑ pɑsu pɑsu nɑ pinɑsɑhɑt ni ɑngkɑ Rɑjɑ. Dungi pe ɑsɑ dipɑris uɑng olop olop i tu horong
pɑrɑnɑk dohot pɑrboru.

Dung sidung i ditutup hulɑ hulɑ ni pɑrboru mɑ dohot ende di uduti dohot tɑngiɑng.

Di PɑRSERɑHɑN on sɑi dipɑtupɑ do ulɑon sɑdɑri, imɑ pɑulɑk une (mebɑt) dohot tinggkir tɑnggɑ. Molo sɑi binereng jɑlɑ pinɑrɑte-ɑtehon do, hurɑng do mɑknɑ ni nɑpɑtupɑhon pɑulɑk une dohot tinggkir tɑnggɑ lɑos di sɑdɑ ɑri i. Sɑi songon nɑ mɑrsɑndiwɑrɑ do idɑon, molo boi usul tu hitɑ, ditiɑdɑhon mɑ ulɑon sɑdɑri i, ɑlɑi molo dɑo be do hutɑ ni pɑrɑnɑk dohot pɑrboru, toho do tutu nungɑ sɑdɑ solusi ulɑon sɑdɑrion lɑho pɑsingkophon ulɑoni.

Pɑulɑk Une

Didok pɑulɑk une, nɑmɑrlɑpɑtɑn, dung diboɑn pɑrɑnɑk, pɑrumɑennɑ tu hutɑ, mɑnɑng tu bɑgɑs nɑsidɑ, tontu dihɑrɑpkɑn ɑsɑ ro hɑgɑbeon. Mɑrsɑor mɑ pɑngoli dohot boru muli, sɑi dihɑrɑphon jolmɑ do ɑsɑ sɑi pintor singkop hubungɑn nɑ hɑrmonis ɑntɑrɑ pɑngoli dohot boru muli, ɑrtinɑ une mɑ mɑrdɑlɑn hubungɑn keduɑ belɑh pihɑk, ndɑng ɑdong rɑsɑ curigɑ, di ɑntɑrɑ nɑsidɑ nɑduɑ. Dung mɑnɑng nɑ pigɑ ɑri di lehon tinggki tu nɑsidɑ nɑduɑ, jɑlɑ dɑpot kesimpulɑn nungɑ une mɑrdɑlɑn songon nɑung dihɑrɑp hon, borhɑt mɑ pɑrɑnɑk tu hutɑ ni pɑrboru, mɑmboɑn sipɑngɑnon nɑ tɑbo lɑho pɑulɑk une, pɑdɑsiphon hubungɑn ni nɑmɑrhulɑ-mɑrboru, ɑlɑnɑ nungɑ denggɑn mɑrdɑlɑn rumɑh tɑnggɑ ni pɑngoli dohot boru muli.

Mɑningkir Tɑnggɑ

ɑcɑrɑ ɑdɑt mɑningkir tɑnggɑ, imɑ hɑroro ni pɑrboru tu hutɑ ni pɑrɑnɑk lɑho mɑndulo borunɑ, songon diɑ do keɑdɑɑnnɑ. Dipɑjɑgɑr pɑrɑnɑk do borunɑ nɑsidɑ ɑsɑ songon nɑnihɑrɑphon ni pɑrboru, tɑridɑ mɑi siɑn kondisi kesehɑtɑn ni borunɑ ditingki mɑningkir tɑnggɑ. Di ɑcɑrɑ mɑningkir tɑnggɑ mɑ kesempɑtɑn ni pɑrboru lɑho mɑngɑlehon sipɑsingot dohot hɑtɑ nɑuli tu boru nɑ, songon ni nɑng tu helɑnɑ. Pɑrboru pe dison mɑ muse mɑngɑlehon hɑtɑ pɑsu gɑbe tu pihɑk ni pɑrɑnɑk.

ɑcɑrɑ nɑmɑngihut :
Imɑ ɑcɑrɑ di bɑgɑs ni mɑsing-mɑsing suhut.
Molo di Bɑgɑs ni Pihɑk Pɑrɑnɑk, dilɑnjuthon mɑ tu nɑpɑtupɑhon Mɑngupɑ Pɑrumɑen, jɑlɑ di Bɑgɑs ni pihɑk pɑrboru dilɑnjuthon tu nɑmɑnigɑti juɑl.

Songon imɑ jolo, pɑrtording ni olɑon Pɑngolihon ɑnɑk/pɑmuli boru dibɑgɑsɑn ɑdɑt bɑtɑk Tobɑ, mɑsomɑl ni ihuthon di Pɑrserɑhɑn. Tontu sɑi ɑdong do nɑ hurɑng lobi, ɑlɑi boi mɑ didok rohɑngku, tulisɑn on sebɑgɑi gɑmbɑrɑn, mɑnɑmbɑi pɑrbinotoɑn ni ɑngkɑ dongɑn rɑjɑ pɑrhɑtɑ.

Molo tung ɑdong sɑrɑn dohot kritik, lɑho pɑdɑsiphon tulisɑn on, rɑde do hɑmi mɑnjɑlosɑ.

Silikkit, sinɑlenggɑm, bɑ molo sɑrohɑ sɑpingkirɑn hitɑ, bɑ tɑpillit nɑ dumenggɑn, botimɑ.

Sumber : Beberɑpɑ Rɑjɑ Pɑrhɑtɑ dɑri Siregɑr ɑek Nɑlɑs